Stabilizator procesowy (termiczny), Rostabil TPP, beczka 225 kg

Cena netto: 4 590,00 zł (20,40 zł / 1 kg)
Cena brutto: 5 645,70 zł (25,09 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PCC-00009

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka metalowa
 • Zawartość:
  225 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  Paleta 4 szt.
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Stabilizator procesowy (termiczny) Rostabil TPP to specjalistyczny dodatek do tworzyw sztucznych, który zapewnia ochronę termiczną polimerów podczas procesów przetwórczych. Zapobiega procesom degradacji żywic epoksydowych oraz poliestrowych podczas sieciowania termicznego, eliminując efekt zażółcenia tworzywa. Stabilizator Rostabil TPP może być wykorzystywany jako co-stabilizator ze stabilizatorami I-rzędowymi (stearyniany cynku, baru, wapnia) podczas przetwórstwa PVC. Z powodzeniem znajduje swoje zastosowanie do produkcji farb proszkowych w procesach przetwórstwa termicznego. W cenę wliczone jest opakowanie bezzwzrotne.

Produkt tylko do zastosowania profesjonalnego.

Produkt na zamówienie, czas realizacji 30 dni, od daty potwierdzenia zamówienia.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Stabilizator procesowy (termiczny), Rostabil TPP, beczka 225 kg

Zastosowanie

Stabilizator procesowy to dodatek do tworzyw sztucznych, który oddziałuje na proces ich przetwarzania i jednocześnie wpływa na właściwości użytkowe gotowego produktu. Tworzywa sztuczne podczas przetwarzania mogą ulegać rozkładowi i aby zapobiec dalszej degradacji już na poziomie samego przetwarzania stosuje się stabilizatory termiczne. Procesy degradacyjne wpływają destrukcyjnie na samo przetwórstwo tworzyw sztucznych jak i własności użytkowe gotowych produktów (barwę, połysk, odcień). W celu zapobieżenia destrukcyjnego działania tlenu, temperatury czy ozonu stosuje się stabilizatory lub ich mieszanki, które wykazują wzajemny efekt synergistyczny. Rostabil TPP należy do grupy stabilizatorów fosforynowych stosowany jest jako stabilizator termiczny (procesowy) w przetwórstwie tworzyw sztucznych oraz jako półprodukt do dalszej syntezy. Fosforyn trifenylu służy jako półprodukt do syntezy alkilo-arylowych oraz alkilowych pochodnych fosforynów w procesie transestryfikacji. Niemniej jednak może pełnić samodzielnie funkcję stabilizatora termicznego. W wyniku reakcji transestryfikacji uzyskuje się alkilo-arylowe oraz alkilowe pochodne fosforynów, które mogą służyć jako specjalistyczne stabilizatory II-rzędowe w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Rostabil TPP stosowany jest w branżach:

 • Przemysł chemiczny, półprodukt do dalszej syntezy
 • CASE
 • budownictwo (np. folie i plandeki budowlane, pokrycia i membrany dachowe)
 • tworzywa sztuczne (sztywne rury PVC, produkcja kauczuku syntetycznego, SBR)
 • transport (np. plandeki samochodowe, wykładziny samochodowe)

Właściwości

Nazwa produktu: Rostabil TPP
Nazwa chemiczna: fosforyn trifenylu
Numer CAS: 101-02-0
Numer WE: 202-908-4
Stan skupienia: Ciecz
Barwa: Bezbarwna do żółtej
Zapach: Charakterystyczny
Gęstość: 1.18 do 1.186 [25°C]
Temperatura topnienia/ krzepnięcia: 22°C 1013 hPa
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 386°C (101.63 kPa)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 6.62
Lepkość: Kinematyczna (temperatura pokojowa): 0.177 cm2/s, Kinematyczna (40°C): 0.0806 cm2/s

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3082

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu
H315 – Działa drażniąco na skórę.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P261 – Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub wezwać lekarza.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P333+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P363 – Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top