Sulfosuccinate Środek zwilżający, emulgator, dyspergator - Sulfobursztynian DOSS70E

Cena netto: od 254,78 zł od 254,78 zł
Cena brutto: od 313,38 zł od 313,38 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-01922

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

SULFOBURSZTYNIAN DOSS70E to anionowy środek powierzchniowo czynny o skoncentrowanej zawartości substancji aktywnej (70%) w alkoholu etylowym o nazwie INCI: Diethylhexyl Sodium Sulfosuccinate. Jest surfaktantem o ograniczonej rozpuszczalności w wodzie. Dzięki unikalnej budowie cząsteczki produkt posiada bardzo efektywne właściwości zwilżające materiały silnie hydrofobowe, takie jak np. węgiel antracytowy. Sulfobursztynian bis(2-etyloheksylu) często uważany jest za wzorzec zwilżania. Efektywnie obniża napięcie międzyfazowe już przy niskich stężeniach (niskie CMC).

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Sulfosuccinate Środek zwilżający, emulgator, dyspergator - Sulfobursztynian DOSS70E

Zastosowanie

SULFOBURSZTYNIAN DOSS70E jest stosowany jako środek zwilżający, emulgator i dyspergator.

Zastosowanie:

 •  środki pomocnicze w przemyśle tekstylnym,
 • emulgator w polimeryzacji emulsyjnej,
 • dyspergator pigmentów,
 • składnik środków ochrony roślin,
 • tusze drukarskie.

 Zalety produktu:

 • efektywnie obniża napięcie międzyfazowe i kąt zwilżania,
 • bardzo skuteczne zwilżanie powierzchni hydrofobowych,
 • zwiększanie efektywności detergentów podczas prania,
 • bardzo dobre właściwości dyspergujące i emulgujące,
 • szeroki wachlarz zastosowań.

Właściwości

NAZWA CHEMICZNA: Sól sodowa sulfobursztynianu di(2-etyloheksylu)

NAZWA INCI: -

NUMER CAS: -

FUNKCJA: Środek zwilżający, emulgator, dyspergator

Wygląd zewnętrzny w temperaturze (20÷25) °C .................... ciecz

Barwa w skali Hazena (20÷25) °C .................................... max 100

Substancja aktywna, %(m/m) ........................................... 68 ÷ 72

pH 1% roztworu ............................................................... 4,6 ÷ 7,4

Masa cząsteczkowa, g/mol ............................................ około 445

Gęstość w temperaturze 25°C, g/mL ............................ około 1,08

Lepkość w temperaturze 25°C, mPa·s ........................ poniżej 350

Temperatura krzepnięcia, °C ........................................ poniżej -20

Zapach .............................................................. charakterystyczny

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 1993

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie:

 • P280 - Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy.

Reagowanie:

 • P362 + P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
 • P305 + P351 + P338 + P310 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top