Tlenochlorek fosforu beczka 300 kg

Cena netto: 6 902,44 zł (23,01 zł / 1 kg)
Cena brutto: 8 490,00 zł (28,30 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PCC-00026

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka metalowa z wewnętrznym wkładem HDPE
 • Zawartość:
  300 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Tlenochlorek fosforu jest bezbarwną cieczą o ostrym, bardzo charakterystycznym zapachu. POCl3 jest półproduktem/surowcem o wysokiej czystości, który dzięki swej wysokiej reaktywność jest doskonałym substratem do syntezy związków fosforowych oraz chlorowych, szeroko stosowanym w przemyśle chemiczny.

Produkt dostępny na zamówienie. Szczegółowych informacji udzielamy po przesłaniu zapytania.


* Cena referencyjna, ustalana indywidualnie dla konkretnego zapytania.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Tlenochlorek fosforu beczka 300 kg

Zastosowanie

„Sprzedaż wyrobu może zostać zrealizowana  po pozytywnej weryfikacji Państwa wg obowiązującej w naszej firmie wewnętrznej procedury. Wobec powyższego niniejsza propozycja sprzedaży nie jest wiążącą propozycją zawarcia umowy aż do momentu pozytywnego rozpatrzenia weryfikacji, o której mowa poniżej.”

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. wraz z późn. zmianami, ustanawiającym wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania wyrób stanowi towar o znaczeniu strategicznym i podlega kontroli obrotu, w tym uzyskanie zezwolenia na wywóz i prowadzenie ewidencji obrotu.

Tlenochlorek fosforu jest bezbarwną cieczą o ostrym, bardzo charakterystycznym zapachu. Bardzo łatwo ulega hydrolizie, której towarzyszy wydzielanie dymów, a jej produktami są kwas fosforowy oraz chlorowodór. Reakcja tlenochlorku z wodą przebiega bardzo gwałtownie. Ze względu na tę wysoką egzotermiczność procesu oraz wydzielanie się w jego wyniku dużych ilości duszącego chlorowodoru, transport i przechowywanie powinny odbywać się w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed dostępem wilgoci lub zalaniem wodą. Silne właściwości żrące tlenochlorku fosforu rzutują na rodzaj opakowania, w którym powinien być przechowywany i transportowany. Opakowania te powinny być wykonane z odpowiedniego materiału, najlepiej określonej jakości stali lub teflonu. Bardzo ważne jest używanie w trakcie prac z tlenochlorkiem fosforu środków ochrony indywidualnej, ponieważ w kontakcie ze skórą może wywołać oparzenia. Produkt należy chronić zarówno przed temperaturami zbyt wysokimi (ze względu na wysoką prężność par substancji), jak i przez zbyt niskimi (gdyż zaczyna krzepnąć w temperaturze poniżej 1°C).

POCl3 jest półproduktem/surowcem o wysokiej czystości, który dzięki swej wysokiej reaktywność jest doskonałym substratem do syntezy związków fosforowych oraz chlorowych, szeroko stosowanym w przemyśle chemicznym. Tlenochlorek fosforu wytwarzany jest przez utlenianie trójchlorku fosforu, a stosowana technologia produkcji pozwala na otrzymanie produktu wysokiej czystości, czyli zawierającego bardzo małe ilości trójchlorku fosforu. Jest to zaleta i przewaga rynkowa tego produktu, szczególnie gdy wykorzystywany jest do syntez substancji, które muszą mieć wysoką czystość. Nie bez znaczenia jest w tym przypadku również niska zawartość siarki elementarnej oraz metali ciężkich, takich jak arsen, żelazo, ołów, nikiel, chrom i inne. Reaktywność tlenochlorku fosforu powoduje, że jest on szeroko stosowany w syntezie organicznej. Tlenochlorek fosforu w reakcji z alkoholami lub fenolami prowadzi do powstania estrów fosforowych, czyli fosforanów, używanych jako środki uniepalniające i plastyfikujące oraz jako trudnopalne ciecze hydrauliczne bądź dodatki poprawiające właściwości smarne. POCl3 może być również używany jako środek chlorujący w syntezie organicznej.

Właściwości

 • Numer CAS: 10025-87-3
 • Wygląd zewnętrzny w temp 20-25 oC: ciecz bezbarwna
 • Gęstość w 20 oC, g/cm3: 1,672-1,678
 • Tlenochlorku fosforu, % (m/m): min. 99.5

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: I
 • UN 1810
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H330 Wdychanie grozi śmiercią.
H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P284 Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.
EUH014 Reaguje gwałtownie z wodą.
EUH029 W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top