Tlenochlorek fosforu beczka 300 kg

Cena netto: 6 902,44 zł (23,01 zł / 1 kg)
Cena brutto: 8 490,00 zł (28,30 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PCC-00026

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka metalowa z wewnętrznym wkładem HDPE
 • Zawartość:
  300 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Tlenochlorek fosforu jest bezbarwną cieczą o ostrym, bardzo charakterystycznym zapachu. POCl3 jest półproduktem/surowcem o wysokiej czystości, który dzięki swej wysokiej reaktywność jest doskonałym substratem do syntezy związków fosforowych oraz chlorowych, szeroko stosowanym w przemyśle chemiczny.

Produkt dostępny na zamówienie. Szczegółowych informacji udzielamy po przesłaniu zapytania.


* Cena referencyjna, ustalana indywidualnie dla konkretnego zapytania.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

„Sprzedaż wyrobu może zostać zrealizowana  po pozytywnej weryfikacji Państwa wg obowiązującej w naszej firmie wewnętrznej procedury. Wobec powyższego niniejsza propozycja sprzedaży nie jest wiążącą propozycją zawarcia umowy aż do momentu pozytywnego rozpatrzenia weryfikacji, o której mowa poniżej.”

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. wraz z późn. zmianami, ustanawiającym wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania wyrób stanowi towar o znaczeniu strategicznym i podlega kontroli obrotu, w tym uzyskanie zezwolenia na wywóz i prowadzenie ewidencji obrotu.

Tlenochlorek fosforu jest bezbarwną cieczą o ostrym, bardzo charakterystycznym zapachu. Bardzo łatwo ulega hydrolizie, której towarzyszy wydzielanie dymów, a jej produktami są kwas fosforowy oraz chlorowodór. Reakcja tlenochlorku z wodą przebiega bardzo gwałtownie. Ze względu na tę wysoką egzotermiczność procesu oraz wydzielanie się w jego wyniku dużych ilości duszącego chlorowodoru, transport i przechowywanie powinny odbywać się w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed dostępem wilgoci lub zalaniem wodą. Silne właściwości żrące tlenochlorku fosforu rzutują na rodzaj opakowania, w którym powinien być przechowywany i transportowany. Opakowania te powinny być wykonane z odpowiedniego materiału, najlepiej określonej jakości stali lub teflonu. Bardzo ważne jest używanie w trakcie prac z tlenochlorkiem fosforu środków ochrony indywidualnej, ponieważ w kontakcie ze skórą może wywołać oparzenia. Produkt należy chronić zarówno przed temperaturami zbyt wysokimi (ze względu na wysoką prężność par substancji), jak i przez zbyt niskimi (gdyż zaczyna krzepnąć w temperaturze poniżej 1°C).

POCl3 jest półproduktem/surowcem o wysokiej czystości, który dzięki swej wysokiej reaktywność jest doskonałym substratem do syntezy związków fosforowych oraz chlorowych, szeroko stosowanym w przemyśle chemicznym. Tlenochlorek fosforu wytwarzany jest przez utlenianie trójchlorku fosforu, a stosowana technologia produkcji pozwala na otrzymanie produktu wysokiej czystości, czyli zawierającego bardzo małe ilości trójchlorku fosforu. Jest to zaleta i przewaga rynkowa tego produktu, szczególnie gdy wykorzystywany jest do syntez substancji, które muszą mieć wysoką czystość. Nie bez znaczenia jest w tym przypadku również niska zawartość siarki elementarnej oraz metali ciężkich, takich jak arsen, żelazo, ołów, nikiel, chrom i inne. Reaktywność tlenochlorku fosforu powoduje, że jest on szeroko stosowany w syntezie organicznej. Tlenochlorek fosforu w reakcji z alkoholami lub fenolami prowadzi do powstania estrów fosforowych, czyli fosforanów, używanych jako środki uniepalniające i plastyfikujące oraz jako trudnopalne ciecze hydrauliczne bądź dodatki poprawiające właściwości smarne. POCl3 może być również używany jako środek chlorujący w syntezie organicznej.

Właściwości

 • Numer CAS: 10025-87-3
 • Wygląd zewnętrzny w temp 20-25 oC: ciecz bezbarwna
 • Gęstość w 20 oC, g/cm3: 1,672-1,678
 • Tlenochlorku fosforu, % (m/m): min. 99.5

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: I
 • UN 1810
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H330 Wdychanie grozi śmiercią.
H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P284 Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.
EUH014 Reaguje gwałtownie z wodą.
EUH029 W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top