Tlenochlorek fosforu PF, jakość farmaceutyczna beczka 300 kg

Cena netto: 8 103,00 zł (27,01 zł / 1 kg)
Cena brutto: 9 966,69 zł (33,22 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PCC-00105

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka metalowa z wewnętrznym wkładem HDPE
 • Zawartość:
  300 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Tlenochlorek fosforu PF, jakość farmaceutyczna 300 kg - POCl3 jest półproduktem/surowcem o wysokiej czystości, który dzięki swej wysokiej reaktywność jest doskonałym substratem do syntezy związków fosforowych oraz chlorowych, szeroko stosowanym w przemyśle chemicznym oraz farmaceutycznym. Jego reaktywność pozwala na zastosowanie POCl3 do syntezy między innymi substancji aktywnych (API, ang. Active Pharmaceutical Ingredient).

Produkt dostępny na zamówienie. Szczegółowych informacji udzielamy po przesłaniu zapytania.


* Cena referencyjna, ustalana indywidualnie dla konkretnego zapytania.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Tlenochlorek fosforu PF, jakość farmaceutyczna beczka 300 kg

Zastosowanie

„Sprzedaż wyrobu może zostać zrealizowana  po pozytywnej weryfikacji Państwa wg obowiązującej w naszej firmie wewnętrznej procedury. Wobec powyższego niniejsza propozycja sprzedaży nie jest wiążącą propozycją zawarcia umowy aż do momentu pozytywnego rozpatrzenia weryfikacji, o której mowa poniżej.”

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. wraz z późn. zmianami, ustanawiającym wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania wyrób stanowi towar o znaczeniu strategicznym i podlega kontroli obrotu, w tym uzyskanie zezwolenia na wywóz i prowadzenie ewidencji obrotu.

Tlenochlorek fosforu jest bezbarwną cieczą o ostrym, bardzo charakterystycznym zapachu. Bardzo łatwo ulega hydrolizie, której towarzyszy wydzielanie dymów, a jej produktami są kwas fosforowy oraz chlorowodór. Reakcja tlenochlorku z wodą przebiega bardzo gwałtownie. Ze względu na tę wysoką egzotermiczność procesu oraz wydzielanie się w jego wyniku dużych ilości duszącego chlorowodoru, transport i przechowywanie powinny odbywać się w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed dostępem wilgoci lub zalaniem wodą. Silne właściwości żrące tlenochlorku fosforu rzutują na rodzaj opakowania, w którym powinien być przechowywany i transportowany. Opakowania te powinny być wykonane z odpowiedniego materiału, najlepiej określonej jakości stali lub teflonu.

Bardzo ważne jest używanie w trakcie prac z tlenochlorkiem fosforu środków ochrony indywidualnej, ponieważ w kontakcie ze skórą może wywołać oparzenia. Produkt należy chronić zarówno przed temperaturami zbyt wysokimi (ze względu na wysoką prężność par substancji), jak i przed zbyt niskimi (gdyż zaczyna krzepnąć w temperaturze poniżej 1°C).

Tlenochlorek fosforu wytwarzany jest przez utlenianie trójchlorku fosforu, a stosowana technologia produkcji pozwala na otrzymanie produktu wysokiej czystości, czyli zawierającego bardzo małe ilości trójchlorku fosforu. Jest to zaleta i przewaga rynkowa tego produktu, szczególnie gdy wykorzystywany jest do syntez substancji, które muszą charakteryzować się wysoką czystością. Nie bez znaczenia jest w tym przypadku również niska zawartość siarki elementarnej oraz metali ciężkich, takich jak arsen, żelazo, ołów, nikiel, chrom i inne.

POCl3 jest półproduktem/surowcem o wysokiej czystości, który dzięki swej wysokiej reaktywność jest doskonałym substratem do syntezy związków fosforowych oraz chlorowych, szeroko stosowanym w przemyśle chemicznym oraz farmaceutycznym. Jego reaktywność pozwala na zastosowanie POCl3 do syntezy między innymi substancji aktywnych (API, ang. Active Pharmaceutical Ingredient).

Tlenochlorek fosforu najczęściej stosowany jest jako:

 • reagent wprowadzający fosfor do cząsteczki substratu poprzez tworzenie fosforanów (fosforylacja);
 • odczynnik chlorujący, wykorzystywany w reakcjach substytucji grup hydroksylowych atomem chloru;
 • aktywator w reakcjach sprzęgania, konwertujący kwasy karboksylowe lub sulfonowe/sulfinowe w ich chlorki (bardziej reaktywne pochodne), sprzęgane z różnymi nukleofilami (np. alkoholami tworząc estry lub aminami tworząc amidy);
 • substrat do syntezy katalizatorów, gdzie pełni funkcję budulcową ligandów;
 • reagent w procesach cyklizacji np. w procesie syntezy izochinolin metodą Bischlera-Napieralskiego.
Wyżej opisane procesy są wykorzystywane między innymi do syntezy leków na bazie pochodnych izochinoliny (tlenochlorek fosforu umożliwia zajście wewnątrzcząsteczkowej aromatycznej substytucji elektrofilowej np. leki spazmolityczne – drotaweryna). Proces fosforylacji prowadzi natomiast np. do syntezy witamin z grupy B, a w reakcji z nukleozydami tworzą się nukleotydy (np. fosforan fludarabiny stosowany w leczeniu białaczki).

Właściwości

 • numer CAS: 10025-87-3
 • wygląd zewnętrzny w temp 20-25 oC: ciecz bezbarwna
 • gęstość w 20 oC, g/cm3: 1,672-1,678
 • tlenochlorek fosforu, % (m/m): min. 99.5
 • nazwy alternatywne: tlenochlorek fosforu (V); chlorek fosforylu;
 • bardzo wysoka czystość;
 • bardzo niska zawartość zanieczyszczeń, szczególnie metali ciężkich i siarki elementarnej;
 • wysoka reaktywność pozwalająca na wykorzystanie jako surowca do produkcji wielu substancji chemicznych;
 • surowiec dla branży farmaceutycznej;
 • surowiec do syntezy substancji aktywnych (API, ang. Active Pharmaceutical Ingredient);

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: I
 • UN 1810
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 Powoduje poważne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H330 Wdychanie grozi śmiercią.
H372 Powoduje uszkodzenie narządow w przypadku długotrwałego lub powtarzającego się wdychania.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P284 Stosować indywidualne środki ochrony drog oddechowych.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Kontynuować płukanie.
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.
EUH014 Reaguje gwałtownie z wodą.
EUH029 W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top