Trójchlorek fosforu PF, jakość farmaceutyczna beczka 300 kg

Cena netto: 7 494,00 zł (24,98 zł / 1 kg)
Cena brutto: 9 217,62 zł (30,73 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PCC-00104

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka metalowa z wewnętrznym wkładem HDPE
 • Zawartość:
  300 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Trójchlorek fosforu PF, jakość farmaceutyczna beczka 300 kg - PCl3 to wysokiej jakości półprodukt/surowiec, który dzięki wysokiej reaktywności wiązań fosfor–chlor stał się doskonałym substratem do syntezy fosforowych oraz chlorowych związków chemicznych, szeroko stosowanym w wielu gałęziach przemysłu chemicznego i farmaceutycznego. Jego reaktywność pozwala na zastosowanie PCl3 do syntezy między innymi substancji aktywnych (API, ang. Active Pharmaceutical Ingredient).

Produkt dostępny na zamówienie. Szczegółowych informacji udzielamy po przesłaniu zapytania.

* Cena referencyjna, ustalana indywidualnie dla konkretnego zapytania.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Trójchlorek fosforu PF, jakość farmaceutyczna beczka 300 kg

Zastosowanie

„Sprzedaż wyrobu może zostać zrealizowana  po pozytywnej weryfikacji Państwa wg obowiązującej w naszej firmie wewnętrznej procedury. Wobec powyższego niniejsza propozycja sprzedaży nie jest wiążącą propozycją zawarcia umowy aż do momentu pozytywnego rozpatrzenia weryfikacji, o której mowa poniżej.”

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. wraz z późn. zmianami, ustanawiającym wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania wyrób stanowi towar o znaczeniu strategicznym i podlega kontroli obrotu, w tym uzyskanie zezwolenia na wywóz i prowadzenie ewidencji obrotu.

Trójchlorek fosforu jest bezbarwną, dymiącą cieczą o ostrym charakterystycznym zapachu, który może przypominać zapach chlorowodoru. Z chemicznego punktu widzenia jest nieorganicznym chlorkiem kwasowym. Jego reakcja z wodą przebiega natychmiastowo i bardzo gwałtownie, towarzyszy jej silny efekt egzotermiczny i wydzielenie gazowego chlorowodoru. Dlatego jego transport i przechowywanie powinno odbywać się w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed dostępem wilgoci lub zalaniem wodą. Ponieważ trójchlorek fosforu charakteryzuje się silnymi właściwościami żrącymi, opakowania te powinny być wykonane z odpowiedniego materiału, najlepiej określonej jakości stali. Jego kontakt ze skórą może wywołać oparzenia, dlatego w pracy z trójchlorkiem fosforu ważne są środki ochrony indywidualnej. Ze względu na wysoką prężność par trójchlorek fosforu powinien być również chroniony przed działaniem wysokich temperatur.

Trójchlorek fosforu wytwarzany jest bezpośrednio z pierwiastków, fosforu i chloru, a dzięki stosowanej technologii produkcji charakteryzuje się wysoką czystością, przejawiającą się m.in. bardzo niską zawartością zanieczyszczeń w postaci związków fosforu na piątym stopniu utlenienia (czyli tlenochlorku fosforu lub PCl5). Jest to niezaprzeczalną zaletą i przewagą rynkową tego produktu, szczególnie gdy wykorzystywany jest on do syntez substancji o wymaganej bardzo wysokiej czystości. Znaczenie ma w tym przypadku również niska zawartość siarki elementarnej oraz metali ciężkich, takich jak arsen, żelazo, ołów, nikiel, chrom i inne.

Trójchlorek fosforu najczęściej stosowany jest jako:

 • reagent wprowadzający fosfor do cząsteczki substratu poprzez tworzenie fosforynów, jak również w wyniku ich następczej reakcji tworząc np. fosfoniany (w tym hydroksyfosfoniany i aminofosfoniany), będące inhibitorami wielu enzymów, działającymi jako mimetyki stanu przejściowego;
 • odczynnik chlorujący, wykorzystywany w reakcjach substytucji grup hydroksylowych atomem chloru;
 • aktywator w reakcjach sprzęgania, konwertujący kwasy karboksylowe lub sulfonowe/sulfinowe w ich chlorki (bardziej reaktywne pochodne), sprzęgane z różnymi nukleofilami (np. alkoholami tworząc estry lub aminami tworząc amidy);
 • substrat do syntezy katalizatorów, gdzie pełni funkcję budulcową ligandów.
 • Wyżej opisane procesy są wykorzystywane między innymi do syntezy leków na bazie pochodnych sulfonamidów (trójchlorek fosforu przekształca kwasy sulfonowe w amidy np. chlortalidon – lek moczopędny; sulfadiazyna – bakteriostatyk).

Trójchlorek fosforu jest również kluczowym substratem w syntezie bisfosfonianów metodą von Bayer’a i Hoffmann’a, które są stosowane jako terapeutyki chorób kośćca (np. osteoporoza), hamując resorpcję kości i zwiększając ich masę, np. alendronian, rizedronian, etidronian.

Właściwości

 • numer CAS: 7719-12-2
 • wygląd zewnętrzny w temp 20-25 oC: ciecz bezbarwna
 • gęstość w 20 oC, g/cm3: 1,570-1,580
 • trójchlorek fosforu, % (m/m): min. 99.5
 • nazwy alternatywne: trichlorek fosforu, chlorek fosforu (III)
 • bardzo wysoka czystość;
 • bardzo niska zawartość zanieczyszczeń, szczególnie metali ciężkich i siarki elementarnej;
 • wysoka reaktywność pozwalająca na wykorzystanie jako surowca do produkcji wielu substancji chemicznych;
 • surowiec dla branży farmaceutycznej;
 • surowiec do syntezy substancji aktywnych (API, ang. Active Pharmaceutical Ingredient);

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: I
 • UN 1809
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H300 Połknięcie grozi śmiercią.
H314 Powoduje poważne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H330 Wdychanie grozi śmiercią.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów w przypadku długotrwałego lub powtarzającego się wdychania.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P284 Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Kontynuować płukanie.
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.
EUH014 Reaguje gwałtownie z wodą.
EUH029 W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top