Wapno chlorowane, podchloryn wapnia

Cena netto: od 153,00 zł od 153,00 zł
Cena brutto: od 188,19 zł od 188,19 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: KC-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Wapno chlorowane, podchloryn wapnia 20 kg – związek chemiczny zaliczany do grupy nieorganicznych soli, precyzyjnie nazywany solą wapniową kwasu podchlorawego (Ca(ClO)2). Potocznie często nazwę chemiczną przyjęło się zastępować synonimem wapno chlorowane. Biała silnie higroskopijna substancja, o charakterystycznym zapachu chloru. Silne właściwości utleniające stały się przyczyną powszechnego wykorzystywania podchlorynu wapnia jako środka dezynfekującego oraz wybielającego.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Wapno chlorowane, podchloryn wapnia

Zastosowanie

Podchloryn wapnia, potocznie i zwyczajowo określany wapnem chlorowanym w rzeczywistości jest nieorganiczną solą kwasu podchlorawego (Ca(ClO)2). Występuje w formie silnie higroskopijnego białego proszku. Podobnie jak pokrewne związki z grupy podchlorynów jest silnym utleniaczem. W transporcie oraz magazynowaniu należy bezwzględnie unikać zawilgocenia, wystawiania na działanie wysokich temperatur, kontaktu z substancjami palnymi i innymi związkami organicznymi. W skrajnych przypadkach kontakt z substancjami organicznymi może doprowadzić do samozapłonu mieszanki. Zawilgocony emituje niebezpieczny dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt gazowy chlor. Produkt może podlegać samo degradacji w czasie przechowywania, spontanicznie emitując chlor gazowy do otoczenia.

Podchloryn wapnia ma silne właściwości biobójcze, które z jednej strony czynią go idealnym składnikiem roztworów dezynfekujących z drugiej jednak strony jest bardzo silnie toksyczny dla organizmów wodnych. Pod żadnym pozorem nie powinno się dopuszczać do jego uwolnienia do środowiska.

Służy do sporządzania roztworów dezynfekujących, zwalczających zarówno glony, bakterie jak i grzyby. Znajduje zastosowanie w substancjach przeznaczonych do dezynfekcji wody pitnej i technologicznej, sprzętu, narzędzi, pojemników i naczyń w przemyśle spożywczym i paszowym oraz branży HoReCa, stosowany do ochrony wody lub innych cieczy roboczych w systemach chłodzenia i przetwarzania wody. Zwalcza szkodliwe w tych technologiach szkodniki takie jak mikroorganizmy, glony, małże i inne.

Uwaga! Podchloryn wapnia jest substancją niebezpieczną. Nawet w formie stałej może działać drażniąco na skórę oczy i drogi oddechowe. Używając sody kaustycznej lub jej roztworów wodnych stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 2208

Zwrot wskazujące rodzaj zagrożenia :

 • H272 – Może intensyfikować pożar; utleniacz
 • H302 – Działa szkodliwie po połknięciu
 • H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
 • H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

Dodatkowe zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • EUH 031 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy
 • EUH 206 – Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor)

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P220 Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/materiałów zapalnych.
 • P273 – Unikać uwolnienia do środowiska
 • P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P301+P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIU: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
 • P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
 • P391 – Zebrać wyciek.
 • P403+P233 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top