Wersenian czterosodowy roztwór ok. 40% CAS 64-02-8 1250kg

Cena netto: 6 150,00 zł
Cena brutto: 7 564,50 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: ABE-0004

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
  Paleta
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Wersenian czterosodowy roztwór ok. 40% CAS 64-02-8 1250kg to specjalistyczny surowiec przeznaczony dla przemysłu kosmetycznego. Jest wykorzystywany m.in. w kremach i żelach pod prysznic. Spełnia rolę stabilizatora konsystencji i konserwantu. Kwas 40% występuję w formie płynnej.

Produkt tylko dla firm
Wersenian czterosodowy roztwór ok. 40% CAS 64-02-8 1250kg

Zastosowanie

Wersenian czterosodowy roztwór ok. 40% CAS 64-02-8 1250kg to specjalistyczny surowiec przeznaczony dla przemysłu kosmetycznego. Jest wykorzystywany m.in. w szamponach, kremach, błyszczykach, produktach do opalania i żelach pod prysznic. Spełnia rolę stabilizatora konsystencji poprawiając lepkość i nadając odpowiednią konsystencję. Jest także konserwantem mającym na celu zapobiegać zmianom konsystencji, wyglądu i zapachu kosmetyków. W dużym stężeniu jest drażniący dla błony śluzowej i skóry. Kwas 40% występuję w formie płynnej.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Zwroty wskazujące środki ostrożności
P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P270 - Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
P310 - Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/narodowymi/międzynarodowymi regulacjami.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top