Woda amoniakalna 25%, (wodorotlenek amonu)

Cena netto: od 129,00 zł od 129,00 zł
Cena brutto: od 158,67 zł od 158,67 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: WA-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Woda amoniakalna 25%, (wodorotlenek amonu) - Woda amoniakalna w roztworze 25%, wodny roztwór amoniaku to substancja o charakterystycznym, ostrym, duszącym zapachu. Zwana również wodorotlenkiem amonu znajduje zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, tekstylnym, chemicznych oraz gumowym. Amoniak ciekły wykorzystywany jest w procesach odsiarczania gazów spalinowych, jako odczynnik laboratoryjny, do produkcji środków myjących. Również jako nawóz sztuczny i regulator pH. 

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Woda amoniakalna 25%, (wodorotlenek amonu)

Zastosowanie

Woda amoniakalna w roztworze 25 % znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym jako odczynnik laboratoryjny, w garbarstwie stosowana do produkcji żelatyny, do produkcji barwników oraz do produkcji środków do mycia. 
Woda amoniakalna techniczna, wodorotlenek amonu stosowana jest w przemyśle gumowym oraz szklarskim. W energetyce w instalacjach redukcji emisji tlenków azotu do atmosfery. 
W rolnictwie jako sztuczny nawóz do zakwaszania gleby, skuteczna pod warunkiem dostarczenia jej do gleby w odpowiednim czasie. W rolnictwie to łatwo przyswajalny nawóz oraz regulator pH gleby.
W procesie oczyszczania ścieków woda amoniakalna stosowana jako pożywka uzupełniająca azot amonowy.
Stosowana do neutralizacji pozostałości kwasów oraz do odtłuszczania i czyszczenia blachy ocynkowanej przed malowaniem. Mycie wykonuje się pod ciśnieniem roztworem wody amoniakalnej 5-6 % z dodatkiem środków powierzchniowo-czynnych. 
Woda amoniakalna w roztworze 25 % stosowana do usuwania nalotów z wszelkiego rodzaju metali, usuwa naloty grynszpanu, śniedzi oraz rdzy.
Podczas stosowania wody amonikalnej należy zaopatrzyć się w odzież ochronną, rękawice ochronne oraz okulary bądź inną ochronę twarzy.
 
Czas realizacji zamówienia: 7-10 dni.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 2672

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P301+330+331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P304+340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top