Wodorotlenek litu ( monohydrat )

Cena netto: od 2 113,01 zł od 2 113,01 zł
Cena brutto: od 2 599,00 zł od 2 599,00 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: WL-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Wodorotlenek litu  - Monohydrat wodorotlenku litu (LiOH*H2O). Wodorotlenek litu należy do grupy wodorotlenków metali alkalicznych. Jest nieogranicznym związkiem chemicznym, będącym silną zasadą. Komercyjnie dostępny jest jako odmiana bezwodna lub w postaci monohydratu. Wodorotlenek litu to biały, higroskopijny materiał krystaliczny. Jest rozpuszczalny w wodzie i lekko rozpuszczalny w etanolu. Wodorotlenek litu jest skutecznym prekursorem w procesie otrzymywania soli litu. Znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym, hutnictwie szkła, ceramice, przy produkcji smarów, katalizatorów również w przemyśle elektrotechnicznym (produkcja akumulatorów) oraz w lecznictwie.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Wodorotlenek litu to nieorganiczny związek chemiczny z grupy zasad. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, słabo rozpuszczalny w alkoholach i eterze. Występuje jako odmiana bezwodna lub monohydrat (LiOH · H2O). Wodorotlenek litu jest ciałem stałym o barwie białej. Wodorotlenek litu wytwarza się w reakcji metatezy między węglanem litu i wodorotlenkiem wapnia lub w warunkach laboratoryjnych w wyniku działania wody bezpośrednio na lit (Li) lub tlenek litowy (Li2O). Wodorotlenek litu to surowiec o szerokim zastosowaniu przemysłowym. Zastosowanie wodorotlenku litu w przemyśle: do produkcji smarów litowych m.in. odpornego na wodę oraz wysokie i niskie temperatury - stearynianu litu, do produkcji mydła litowego i soli litowych, w układach oczyszczania gazów m.in. dla statków kosmicznych, okrętów podwodnych i reaktorów, do usuwania CO2, jako domieszka do specjalnych stopów łożyskowych, jako składnik polepszający właściwości mechaniczne stopów glinu i ołowiu, w technice jądrowej, wchodzi w skład prętów sterujących w reaktorach jądrowych, w syntezie organicznej jako katalizator w reakcjach estryfikacji, w roztworze w aminach alifatycznych jako silny czynnik redukujący, wykorzystywany w produkcji baterii alkalicznych, akumulatorów (jako elektrolit), stosowany jako medium przenoszące ciepło, w ceramikach i niektórych cementach portlandzkich, do alkalizowania chłodziwa reaktora w reaktorach z wodą pod ciśnieniem w celu kontroli korozji.

Właściwości

 • Wzór chemiczny: LiOH*H2O
 • Nr CAS: 1310-66-3
 • Forma: ciało stałe
 • Kolor: biały
 • Zapach: bez zapachu
 • pH: > 13 (1% roztwór)
 • Temperatura topnienia: 424 °C
 • Temperatura wrzenia: brak danych
 • Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
 • Temperatura zapłonu: nie dotyczy
 • Granice wybuchowości: nie dotyczy
 • Ciężar nasypowy: około 650 kg/m3
 • Rozpuszczalność w wodzie: 189-223 g/l (20°C)

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 2680

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

 • H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P303+361+353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • P304+340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
 • P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top