Wodorotlenek litu ( monohydrat )

Cena netto: od 12 113,01 zł od 12 113,01 zł
Cena brutto: od 14 899,00 zł od 14 899,00 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: WL-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Wodorotlenek litu  - Monohydrat wodorotlenku litu (LiOH*H2O). Wodorotlenek litu należy do grupy wodorotlenków metali alkalicznych. Jest nieogranicznym związkiem chemicznym, będącym silną zasadą. Komercyjnie dostępny jest jako odmiana bezwodna lub w postaci monohydratu. Wodorotlenek litu to biały, higroskopijny materiał krystaliczny. Jest rozpuszczalny w wodzie i lekko rozpuszczalny w etanolu. Wodorotlenek litu jest skutecznym prekursorem w procesie otrzymywania soli litu. Znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym, hutnictwie szkła, ceramice, przy produkcji smarów, katalizatorów również w przemyśle elektrotechnicznym (produkcja akumulatorów) oraz w lecznictwie.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Wodorotlenek litu ( monohydrat )

Zastosowanie

Wodorotlenek litu to nieorganiczny związek chemiczny z grupy zasad. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, słabo rozpuszczalny w alkoholach i eterze. Występuje jako odmiana bezwodna lub monohydrat (LiOH · H2O). Wodorotlenek litu jest ciałem stałym o barwie białej. Wodorotlenek litu wytwarza się w reakcji metatezy między węglanem litu i wodorotlenkiem wapnia lub w warunkach laboratoryjnych w wyniku działania wody bezpośrednio na lit (Li) lub tlenek litowy (Li2O). Wodorotlenek litu to surowiec o szerokim zastosowaniu przemysłowym. Zastosowanie wodorotlenku litu w przemyśle: do produkcji smarów litowych m.in. odpornego na wodę oraz wysokie i niskie temperatury - stearynianu litu, do produkcji mydła litowego i soli litowych, w układach oczyszczania gazów m.in. dla statków kosmicznych, okrętów podwodnych i reaktorów, do usuwania CO2, jako domieszka do specjalnych stopów łożyskowych, jako składnik polepszający właściwości mechaniczne stopów glinu i ołowiu, w technice jądrowej, wchodzi w skład prętów sterujących w reaktorach jądrowych, w syntezie organicznej jako katalizator w reakcjach estryfikacji, w roztworze w aminach alifatycznych jako silny czynnik redukujący, wykorzystywany w produkcji baterii alkalicznych, akumulatorów (jako elektrolit), stosowany jako medium przenoszące ciepło, w ceramikach i niektórych cementach portlandzkich, do alkalizowania chłodziwa reaktora w reaktorach z wodą pod ciśnieniem w celu kontroli korozji.

Właściwości

 • Wzór chemiczny: LiOH*H2O
 • Nr CAS: 1310-66-3
 • Forma: ciało stałe
 • Kolor: biały
 • Zapach: bez zapachu
 • pH: > 13 (1% roztwór)
 • Temperatura topnienia: 424 °C
 • Temperatura wrzenia: brak danych
 • Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
 • Temperatura zapłonu: nie dotyczy
 • Granice wybuchowości: nie dotyczy
 • Ciężar nasypowy: około 650 kg/m3
 • Rozpuszczalność w wodzie: 189-223 g/l (20°C)

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 2680

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

 • H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P303+361+353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • P304+340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
 • P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top