Wodorotlenek Potasu, płatki

Cena netto: od 280,00 zł od 280,00 zł
Cena brutto: od 344,40 zł od 344,40 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PCCEL-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Wodorotlenek potasu, płatki 25 kg, KOH nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków. To jedna z najsilniejszych zasad istniejących na świecie (pH 14). Sprzedawany jest w formie białego ciała stałego, które rozpływa się pod wpływem wilgoci. Produkt o silnych właściwościach higroskopijnych, bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie. Produkt do profesjonalnych zastosowań.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Wodorotlenek potasu 25 kg jest to związek chemiczny o wzorze sumarycznym KOH. Występuje w formie białych płatków. Jest to substancja, która w połączeniu z wodą ulega rozpłynięciu, wraz z wydzieleniem dużej ilości energii cieplnej. Ważne jest przechowywanie wodorotlenku potasu w szczelnym i suchym miejscu, gdyż ta substancja samoistnie pobiera dwutlenek węgla z otoczenia i zamienia je następnie w węglan potasu. Znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu między innymi: przemysł kosmetyczny, przemysł włókienniczy, przemysł poligraficzny, przemysł papierniczy, przemysł tworzyw sztucznych, przemysł meblarski.

Właściwości

Wodorotlenek potasu stosowany jest jako: Środek wybielający Środek osuszający Produkcja mydeł potasowych W akumulatorach jako elektrolit (jeden ze składników)

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1813
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H290 Może powodować korozje metali H302 Działa szkodliwie po połknięciu H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną /ochronę oczu/ochronę twarzy P303 + P361 + P353 W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P305 + P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać P310 Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top