Wodorotlenek wapnia bezwodny (wapno gaszone)

Cena netto: od 645,00 zł od 645,00 zł
Cena brutto: od 793,35 zł od 793,35 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: WWB-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Wodorotlenek wapnia bezwodny (wapno gaszone) – Ca(OH)2 nieorganiczna zasada wapienna, która jest otrzymywana na skalę przemysłową w reakcji wapna palonego (CaO) z wodą. Wapno gaszone jest słabo rozpuszczalne w wodzie. Roztwór wodny wapna palonego to woda wapienna (mleko wapienne). Suchy wodorotlenek wapnia jest powszechnie stosowany do odkwaszania gleb. Bezwodny wodorotlenek wapnia ma zastosowanie w budownictwie jako spoiwo zapraw murarskiej i tynkarskiej oraz jako składnik materiałów budowlanych.
Produkt tylko dla firm
Wodorotlenek wapnia bezwodny (wapno gaszone)

Zastosowanie

Wodorotlenek wapnia bezwodny (wapno gaszone) – nieorganiczny wodorotlenek, który powstaje w silnie egzotermicznej reakcji tlenku wapnia z wodą. Jest słabo rozpuszczalny w wodzie. Wodne roztwory wodorotlenku wapnia to woda wapienna i mleko wapienne. Bezwodny wodorotlenek wapnia jest stosowany do odkwaszania gleb. Wapno gaszone inaczej zwane wapnem lasowanym jest składnikiem zaprawy murarskiej (cementowo-wapiennej). Bezwodny wodorotlenek wapnia ma zastosowanie w budownictwie jako spoiwo zapraw murarskiej, tynkarskiej, betonu. Mleczko wapienne stosowane jest do bielenia ścian w budynkach gospodarczych, bielenia pni drzew owocowych. W cukrownictwie ma zastosowanie w procesie oczyszczania soku buraczanego. Powszechnie stosowane jest w przemyśle i energetyce do odsiarczania spalin. Wapno gaszone stosowane jest do produkcji nawozów wapiennych. Jest środkiem bakteriobójczym.
Dodatkowo ma zastosowanie w:
•    oczyszczaniu ścieków
•    oczyszczaniu wody pitnej
•    regulacji pH
•    otrzymywaniu wodorotlenku sodu i potasu
•    procesie zmiękczania wody
•    stomatologii jako składnik wypełnienia
•    produkcji nawozów sztucznych
•    wykrywaniu CO2

Właściwości

Dodatkowe właściwości:
Nazwa substancji: Wodorotlenek wapnia bezwodny
Synonimy: wapno gaszone, wapno lasowne, mleko wapienne, woda wapienna, wapno budowlene
Wzór chemiczny: Ca(OH)2
Masa molowa: 74,09 g/mol
Zawartość: 98,0 %
Stan skupienia: ciało stałe
Barwa: biała lub biało-beżowa
pH: około 12 (roztwór nasycony 20 ºC)
Rozpuszczalność w wodzie: 1844,9 mg/l w 20 ºC
Gęstość 20ºC: 2,24 g/cm3
Temperatura topnienia: >450ºC
Temperatura rozkładu: >580ºC

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki odtrożności:

P102 Chronić przed dziećmi.
P261 Unikać wdychania pyłu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304+340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na
świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top