Wodorotlenek wapnia bezwodny (wapno gaszone)

Cena netto: od 69,00 zł od 69,00 zł
Cena brutto: od 84,87 zł od 84,87 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: WWB-K-0001

Specyfikacja

  • Opakowanie jednostkowe:
  • Zawartość:
  • Opakowanie zbiorcze:
  • pH:
    0
  • Odczyn:
  • Kolor:
  • Zapach:

O produkcie

Wodorotlenek wapnia bezwodny (wapno gaszone) – Ca(OH)2 nieorganiczna zasada wapienna, która jest otrzymywana na skalę przemysłową w reakcji wapna palonego (CaO) z wodą. Wapno gaszone jest słabo rozpuszczalne w wodzie. Roztwór wodny wapna palonego to woda wapienna (mleko wapienne). Suchy wodorotlenek wapnia jest powszechnie stosowany do odkwaszania gleb. Bezwodny wodorotlenek wapnia ma zastosowanie w budownictwie jako spoiwo zapraw murarskiej i tynkarskiej oraz jako składnik materiałów budowlanych.
Produkt tylko dla firm
Wodorotlenek wapnia bezwodny (wapno gaszone)

Zastosowanie

Wodorotlenek wapnia bezwodny (wapno gaszone) – nieorganiczny wodorotlenek, który powstaje w silnie egzotermicznej reakcji tlenku wapnia z wodą. Jest słabo rozpuszczalny w wodzie. Wodne roztwory wodorotlenku wapnia to woda wapienna i mleko wapienne. Bezwodny wodorotlenek wapnia jest stosowany do odkwaszania gleb. Wapno gaszone inaczej zwane wapnem lasowanym jest składnikiem zaprawy murarskiej (cementowo-wapiennej). Bezwodny wodorotlenek wapnia ma zastosowanie w budownictwie jako spoiwo zapraw murarskiej, tynkarskiej, betonu. Mleczko wapienne stosowane jest do bielenia ścian w budynkach gospodarczych, bielenia pni drzew owocowych. W cukrownictwie ma zastosowanie w procesie oczyszczania soku buraczanego. Powszechnie stosowane jest w przemyśle i energetyce do odsiarczania spalin. Wapno gaszone stosowane jest do produkcji nawozów wapiennych. Jest środkiem bakteriobójczym.
Dodatkowo ma zastosowanie w:
•    oczyszczaniu ścieków
•    oczyszczaniu wody pitnej
•    regulacji pH
•    otrzymywaniu wodorotlenku sodu i potasu
•    procesie zmiękczania wody
•    stomatologii jako składnik wypełnienia
•    produkcji nawozów sztucznych
•    wykrywaniu CO2

Właściwości

Dodatkowe właściwości:
Nazwa substancji: Wodorotlenek wapnia bezwodny
Synonimy: wapno gaszone, wapno lasowne, mleko wapienne, woda wapienna, wapno budowlene
Wzór chemiczny: Ca(OH)2
Masa molowa: 74,09 g/mol
Zawartość: 98,0 %
Stan skupienia: ciało stałe
Barwa: biała lub biało-beżowa
pH: około 12 (roztwór nasycony 20 ºC)
Rozpuszczalność w wodzie: 1844,9 mg/l w 20 ºC
Gęstość 20ºC: 2,24 g/cm3
Temperatura topnienia: >450ºC
Temperatura rozkładu: >580ºC

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki odtrożności:

P102 Chronić przed dziećmi.
P261 Unikać wdychania pyłu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304+340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na
świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top