Żel do higienicznej dezynfekcji rąk EXOsept R

Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-0005

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Skuteczna dezynfekcja rąk
 • Stężenie zalecane przez WHO-alkohol etylowy 70 %
 • Żelowa konsystencja umożliwia skuteczną dezynfekcję rąk
 • Działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze
 • Żel gotowy do użycia
 • Pozwolenie na obrót produktem biobójczym 0354/TP/2020
 • Profesjonalna dezynfekcja rąk w obiektach użyteczności publicznej
 • Zastosowanie indywidualne i profesjonalne
Produkt niebezpieczny
Żel do higienicznej dezynfekcji rąk EXOsept R

Zastosowanie

Żel do higienicznej dezynfekcji rąk EXOsept R jest skutecznym produktem o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym. Dzięki zawartości alkoholu etylowego zalecanej przez WHO EXOsept R skutecznie dezynfekuje ręce. Polecany jest do stosowania w obiektach użyteczności publicznej do dezynfekcji w szkołach, przedszkolach oraz żłobkach. Zalecana jest również dezynfekcja dłoni produktem EXOsept R w szpitalach, urzędach oraz w obiektach handlowo-usługowych. Żel do dezynfekcji EXOsept R może być stosowany w warunkach domowych i zawodowych.


Sposób użycia: Produkt gotowy do użycia – nie wymaga rozcieńczania. Około 3 ml płynu rozprowadzić na suchej, czystej skórze. Wcierać przez 30 sekund i pozostawić do wyschnięcia. Nie spłukiwać. Przez cały czas dezynfekcji dłonie muszą być wilgotne.

Zalecenia: Po spożyciu: nie wywoływać wymiotów. Przepłukać usta dużą ilością wody.

Substancja czynna: etanol – 70 g/100 g

Właściwości

Zawartość alkoholu

70 % alkoholu etylowego

Wygląd

bezbarwny żel

pH 

6-9

Gęstość 

0,9 g/cm3

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1993

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H319 Działa drażniąco na oczy.
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P403+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top