Związek powierzchniowo czynny z grupy tlenków amin ( Cocamidopropylamine Oxide ) - CHEMINOX K

Cena netto: od 1 104,00 zł od 1 104,00 zł
Cena brutto: od 1 357,92 zł od 1 357,92 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PUU-K-0110

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Cheminox K jest związkiem powierzchniowo czynnym z grupy tlenków amin. W środowisku obojętnym i alkalicznym wykazuje właściwości związków niejonowych (jest wtedy kompatybilny ze wszystkimi typami związków powierzchniowo czynnych), natomiast w środowisku kwaśnym właściwości związków kationowych (może być wytrącany przez związki o charakterze anionowym).

Produkt niebezpieczny
Związek powierzchniowo czynny z grupy tlenków amin ( Cocamidopropylamine Oxide ) - CHEMINOX K

Zastosowanie

Produkt handlowy jest roztworem wodnym o zawartości suchej masy minimum 30 %. Dzięki bardzo dobrym właściwościom myjącym, pianotwórczym oraz stabilizującym pianę stosowany w preparatach do mycia ciała i włosów (szampony, mydła w płynie, płyny do kąpieli, żele pod prysznic). Wykazuje także synergizm w połączeniu ze związkami anionowymi w kierunku łagodzenia działania drażniącego na skórę.

 

Właściwości:

 

Nazwa handlowa: Cheminox K / Cheninox K MB (RSPO Mass Balance)

Nazwa chemiczna: Amidy, C12-18 (parzyste), N-[3-(dimetyloamino)propylo], N’-tlenki

Nazwa INCI: Cocamidopropylamine Oxide

Nr WE: 939-581-9

Nr CAS: 68155-09-9

Nr rejestracji REACH: 01-2119978229-22

Postać [20°C] : klarowna ciecz

Barwa [skala jodowa] : max 2

Zapach : charakterystyczny, aminowy

Temperatura krzepnięcia [°C] : < 0

Temperatura wrzenia [°C] : 100

Gęstość [g/cm3, 20°C] : 0,99 - 1,00

pH [10 % r-r wodny, 20°C] : 5,0 – 8,0

Zawartość suchej masy [%] : 30,0 – 32,0

Zawartość nadtlenków [%] : max 0,2

Lepkość [mPa·s, 20°C] : 40 - 50

Rozpuszczalność w wodzie : nieograniczona (w 20ºC)

Współczynnik podziału (n-oktanol/woda): log < 2,7 (obliczeniowo, dla łańcucha C14)

 

Warunki magazynowania:

 

Przechowywać we właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach z informacją w języku polskim zgodnie z obowiązującymi normami, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych, z odpowiednią wentylacją, w temp. nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 40 °C. Nie używać opakowań ze zwykłej stali węglowej. Nie przechowywać w pobliżu silnych utleniaczy. Produkt przechowywany w tych warunkach zachowuje swoje właściwości w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.

 

Transport:

 

Nr UN: 3082

Prawidłowa nazwa przewozowa: Materiał zagrażający środowisku, ciekły, i.n.o. (zawiera: Amidy, C12-18 (parzyste), N-[3-(dimetyloamino)propylo], N’-tlenki).

Klasa zagrożenia w transporcie: klasa 9, kod klasyfikacyjny M6.

Grupa pakowania: III.

 

Opakowania:

 

Beczka PE 200 kg, paleto pojemnik 1000 kg, luzem (autocysterna)

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3082

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

 • H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 • P280 Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu.
 • P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
 • P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 Zawartość usuwać do odpowiednich pojemników na odpady niebezpieczne zgodnie z przepisami krajowymi.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top