ABSNa 30 - Sodium Dodecylbenzenesulfonate - 68411-30-3

Cena netto: od 202,89 zł od 202,89 zł
Cena brutto: od 249,55 zł od 249,55 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • surfaktant anionowy w postaci soli sodowej kwasu alkilobenzenosulfonowego,
 • stężenie substancji aktywnej w roztworze – 30%,
 • bardzo dobre właściwości pianotwórcze, zwilżające, myjące i czyszczące,
 • doskonałe własności emulgujące i dyspergujące,
 • niska lepkość,
 • odporność na hydrolizę,
 • dostępny w opcji Kosher Passover,
 • wytwarzany na instalacjach produkcyjnych objętych systemem GMP EFfCI,
 • produkt biodegradowalny.
Produkt tylko dla firm
ABSNa 30 - Sodium Dodecylbenzenesulfonate - 68411-30-3

Zastosowanie

ABSNa 30 - Sodium Dodecylbenzenesulfonate o nr CAS 68411-30-3 należy do grupy związków powierzchniowo czynnych o charakterze anionowym. Produkt stanowi sól sodową kwasu alkilobenzenosulfonowego. Ma postać klarownej lub mętnej cieczy. Barwa 5% roztworu w skali Hazena wynosi maksymalnie 100. Produkt jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie oraz w niskich alkoholach alifatycznych. Surfaktant ABSNa 30 zawiera 30% substancji aktywnej w roztworze. W temperaturze pokojowej posiada niską lepkość. Jest to cecha, która zdecydowanie ułatwia dozowanie produktu, a także wpływa na stabilność produktu w niskich temperaturach.


Surfakant ABSNa 30 - Sodium Dodecylbenzenesulfonate dzięki doskonałym właściwościom zwilżającym, detergencyjnym, emulgującym i dyspergujacym jest powszechnie stosowanym składnikiem ciekłych detergentów myjących, czyszczących i piorących. Jako detergent ABSNa 30  stanowi jeden z kluczowych składników szamponów samochodowych.

Produkt wykazuje bardzo dobrą odpowrność na hydrolizę, zwłaszcza w  porównaniu z siarczanowanymi alkoholami.  Dzięki powyższym zaletom i funkcjom ABSNa 30 jest stosowany jako składnik lub dodatek do wielu różnych formulacj przemysłowych. Znakomicie sprawdza się na przykład jako środek emulgujący w procesie polimeryzacji emulsyjnej podczas produkcji dyspersji styrenowo-akrylowych oraz lateksach styren-butadien. Wykorzystuje się go także do wytwarzania dyspersji akrylowych oraz homo- i kopolimerów octanu winylu.

 

 

ABSNa 30 to środek powierzchniowo aktywny dedykowany dla przemysłu włókienniczego i tekstylnego. Tutaj stosuje się go do usuwania barwników z kąpieli barwiących w procesach obróbczych.  Ciekawym zastosowaniem produktu jest również produkcja betonu komórkowego, gdzie pełni funkcję polegającą na aktywacji tlenku glinu. Dzięki swoim właściwościom ABSNa 30 jest jednym z ważniejszych  komponentów domieszek napowietrzających do zapraw cementowych i betonów.

 

Surfaktant jest zgodny z kryteriami o rozkładzie biologicznym ustanowionymi w Rozporządzeniu (WE) Nr 648/2004 o detergentach.

 

Zalety ABSNa 30 - Sodium Dodecylbenzenesulfonate:

 

 • zdolność do tworzenia wysokiej i stabilnej piany, 
 • uniwersalne zastosowanie jako komponent lub kluczowy surowiec do produkcji formulacji wymagających wysokiej detergencji i pienności,
 • wysoka odporność na proces hydrolizy,
 • bardzo dobre właściwości zwilżające, emulgujące, dyspergujące, myjące i czyszczące,
 • produkt biodegradowalny w naturalnym środowisku.

 

Zastosowania:

 • składnik ciekłych detergentów myjących, czyszczących i piorących,
 • czyszczenie i mycie przemysłowe,
 • budownictwo – domieszki napowietrzające do betonu i zapraw,
 • przemysł wiertniczy,
 • polimeryzacja emulsyjna,
 • środki ochrony roślin,
 • przemysł włókienniczy,
 • kosmetyki samochodowe – szampony do mycia samochodów.

Właściwości

Nazwa chemiczna Kwasy benzenosulfonowe, C10-13 pochodne alkilowe, sole sodowe
Numer CAS 68411-30-3
INCI Sodium Dodecylbenzenesulfonate

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H315 Działa drażniąco na skórę
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
 • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P305+P351+P338  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
 • P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top