Adiuwant - EXOwet R3

Cena netto: od 215,85 zł od 215,85 zł
Cena brutto: od 265,50 zł od 265,50 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-0028

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • obniżanie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej środka ochrony roślin,
 • zwiększanie skuteczności oraz przyśpieszanie działania środków ochrony roślin,
 • lepsze zwilżanie powierzchni opryskiwanych liści, co ułatwia penetrację,
 • zmniejszanie zmywalności środków ochrony z rośliny przez opady deszczu i rosę,
 • obniżone zdolności pianotwórcze,
 • bezpieczny dla środowiska wodnego.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Adiuwant - EXOwet R3 w postaci płynnej mieszanki, wygodnej w użyciu jest profesjonalnym preparatem poprawiającym jakość środków ochrony roślin.

Temperatura krzepnięcia tej mieszaniny wynosi ok. 0°C, co ułatwia użycie jej w preparatach agrochemicznych. Dodatkowo wyrób nie sprawia trudności podczas transportu i magazynowania. Właściwość ta pozwala w pełni wykorzystywać zdolności aplikacyjne produktu. Produkt bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie i jest bezpieczny dla środowiska wodnego, co jest szczególnie ważne w zastosowaniach agrochemicznych.

Stosowanie adiuwanta - EXOwet R3 zapewnia obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej środka chwastobójczego, dzięki czemu obserwuje się zwiększenie skuteczności oraz przyspieszenie działania tego środka. Produkt powoduje także lepsze zwilżenie powierzchni opryskiwanych liści i ułatwienie przenikania środka do rośliny, czyli polepsza penetrację. Charakterystyczne dla produktu jest zmniejszanie zmywalności środka przez opady deszczu i silną rosę. Dodatkowo EXOwet R3 wykazuje obniżone zdolności pianotwórcze.

Zastosowanie adiuwanta - EXOwet R3:

 • środki ochrony roślin.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 1993

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
 

H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H315 Działa drażniąco na skórę.

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.


Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280  Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P210  Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
P270  Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P303 + P361 + P353  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305 + P351 + P338  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P403 + P235  Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
P501  Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Adiuwant - EXOwet R3 kanister 60 kg

Cena netto: 1 564,04 zł
Cena brutto: 1 923,77 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Adiuwant - EXOwet R3 kanister 20 kg

Cena netto: 667,57 zł
Cena brutto: 821,11 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Adiuwant - EXOwet R3 kanister 5 kg

Cena netto: 215,85 zł
Cena brutto: 265,50 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top