Chlorek cynku bezwodny

Cena netto: od 415,74 zł od 415,74 zł
Cena brutto: od 511,36 zł od 511,36 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: CHC-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Chlorek cynku bezwodny – nieorganiczny związek chemiczny o wzorze ZnCl2. Silnie higroskopijna substancja dobrze rozpuszczalna w wodzie. Stosowany jest jako topnik do odlewów, jako półprodukt, między innymi do baterii, do powlekania powierzchni metalowych. Chlorek cynku stosowany jest jako mikronawóz w rolnictwie. Używany jest w laboratoriach chemicznych. Produkt tylko do użytku profesjonalnego.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Chlorek cynku bezwodny - jest to nieorganiczny związek chemiczny, o wzorze ZnCl2. Otrzymywany jest w reakcji kwasu solnego i cynku. Występuje w formie stałej, bezzapachowej. Jest silnie higroskopijną substancją, dobrze rozpuszczalną w wodzie, etanolu, metanolu. Wykorzystywany jest jako bezwodny środek suszący. Chlorek cynku stosowany jest jako zaprawa przy drukowaniu tkanin. Używany jest jako topnik do oczyszczania powierzchni lutowanych. Ma zastosowanie jako elektrolit do produkcji ogniw galwanicznych. Chlorek cynku stosowany jest jako półprodukt (składnik) w bateriach. Chlorek cynku wykorzystywany jest w laboratoriach chemicznych oraz do produkcji past lutowniczych, produkcji wymieniaczy jonowych. Produkt tylko do użytku profesjonalnego.

Stosowany jest również:

 • Jako topnik do odlewów,
 • Jako półprodukt, między innymi do baterii, do powlekania powierzchni metalowych,
 • Wykorzystywany w laboratoriach chemicznych; 
 • Stosowany do regulacji procesów innych niż polimeryzacja i vending, 
 • Płyn niezamarzający, 
 • Surfaktant

Właściwości

Dodatkowe właściwości:

Nazwa substancji: Chlorek cynku bezwodny
Synonimy: dichlorek cynku, chlorek cynku (II)
Wzór chemiczny: ZnCl2
Masa molowa: 136,29 g/mol
Stan skupienia: ciało stałe, proszek
Barwa: biała
pH: 5 (100 g/L)
Rozpuszczalność w wodzie: bardzo dobra
Gęstość: 2,93 g/cm3
Temperatura rozkładu: 360ºC

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 2331

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 • H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
 • Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
 • P391 Zebrać wyciek.
 • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Chlorek cynku bezwodny 25 kg

Cena netto: 415,74 zł
Cena brutto: 511,36 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Chlorek cynku bezwodny 300 kg

Cena netto: 4 848,86 zł
Cena brutto: 5 964,10 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Chlorek cynku bezwodny 1000 kg

Cena netto: 14 545,31 zł
Cena brutto: 17 890,73 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Chlorek cynku roztwór wodny 45 % DPPL 1200 kg

Cena netto: 5 980,00 zł
Cena brutto: 7 355,40 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Chlorek cynku roztwór wodny 60 % DPPL 1200 kg

Cena netto: 8 020,70 zł
Cena brutto: 9 865,46 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top