Jodan potasu 1000 kg

Cena netto: 115 674,80 zł (115,67 zł / 1 kg)
Cena brutto: 142 280,00 zł (142,28 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: AN-0005

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Worek
 • Zawartość:
  1000 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  Paleta 40 worków 25 kg
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Jodan potasu 1000 kg - to substancja o wzorze chemicznym KIO3. Występuje jako białe ciało stałe, w postaci krystalicznego proszku pozbawionego zapachu i umiarkowanie rozpuszczalnego w wodzie. Jodan potasu jest silnym utleniaczem oraz łatwo reaguje z substancjami łatwopalnymi a także z reduktorami. Swoje zastosowanie znajduje w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz chemicznym.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Jodan potasu to nieorganiczny związek chemiczny, sól potasowa kwasu jodowego. Jest to biała substancja o krystalicznej strukturze o białej barwie. Jodan potasu jest umiarkowanie rozpuszczalny w wodzie (47g/l). Jednym ze sposobów uzyskiwania tego związku chemicznego jest reakcja jodu z gorącym, stężonym roztworem wodorotlenku potasu. Jodan potasu to surowiec który znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym, spożywczym jak i leczniczym.
Zastosowanie jodanu potasu:

 • W branży spożywczej używany przez producentów soli do wzbogacania jej jodem, dzięki czemu potencjalni kupcy mogą uzupełnić braki jodu w organizmie. Niedobór jodu jest niebezpiecznym objawem, szczególnie w trakcie ciąży u kobiety, ponieważ brak może spowodować zaburzenia w rozwoju płodu i liczne choroby dziecka,
 • w lecznictwie stosowany jest w terapii po napromieniowaniu radioaktywnym jodem w celu jego usunięcia z tarczycy,
 • w przemyśle chemicznym dzięki swoim właściwością często stosowany jako utleniacz,

Właściwości

Nr CAS: 7758-05-6

Forma: ciało stałe

Kolor: biały

Zapach: bez zapachu

pH: około 6,5 g/l H2O (20°C)

Temperatura topnienia: 560 °C

Temperatura wrzenia: rozkład termiczny >560°C

Temperatura samozapłonu: nie dotyczy

Temperatura zapłonu: nie dotyczy

Granice wybuchowości: nie dotyczy

Ciężar nasypowy: około 2000 kg/m3

Rozpuszczalność w wodzie: 47 g/l (20°C), 323 g/l (100°C)

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 1479

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

 • H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.
 • H319 Działa drażniąco na oczy.
 • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
 • P220 Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/materiałów zapalnych.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P302+352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Jodan potasu 25 kg

Cena netto: 3 591,87 zł
Cena brutto: 4 418,00 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Jodan potasu 300 kg

Cena netto: 34 702,44 zł
Cena brutto: 42 684,00 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Jodan potasu

od 3 591,87 zł
od 4 418,00 zł

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top