Kwas mrówkowy 85%, kwas karboksylowy

Cena netto: od 255,00 zł od 255,00 zł
Cena brutto: od 313,65 zł od 313,65 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: KM-K-0002

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Kwas mrówkowy 85%, kwas karboksylowy to organiczny związek chemiczny, a zarazem najmocniejszy kwas karboksylowy. Bezbarwna ciecz o ostrym zapachu. Specjalistyczne zastosowanie  w pszczelarstwie do zwalczania roztoczy tzw. warrozy. Surowiec znajduje również zastosowanie w przemyśle chemicznym, garbarskim, włókienniczym, jako regulator pH, odczynnik chemiczny oraz do przemywania i regeneracji instalacji, także jako środek zakwaszający, grzybobójczy. Produkt tylko do zastosowania profesjonalnego.

Czas realizacji zamówienia: 2 dni robocze.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Kwas mrówkowy 85%, kwas karboksylowy znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym, stosowany do produkcji roztworu kwasu mrówkowego i innych związków chemicznych; w przemyśle garbarskim do wyprawiania/garbowania skór zwierzęcych, w przemyśle włókienniczym do farbowania tkanin, jako czynnik regulujący pH. Również do przygotowywania powierzchni metalowych, do przemywania i regeneracji instalacji jako odczynnik chemiczny pH; stosowany również do regeneracji układów napowietrzania w procesach tlenowych oczyszczania ścieków. Efektywnie udrażnia dyfuzory ceramiczne, z tworzyw sztucznych i stalowe. Stosowany również jako środek zakwaszający, grzybobójczy, w pszczelarstwie i syntezach chemicznych.

Uwaga! Substancja silnie żrąca i powodująca korozję. Jest silną trucizną.

Właściwości

 • kwas mrówkowy 85%

 • gęstość ok. 1,2 g/cm3

 • substancja niebezpieczna

 • należy zachować szczególne środki ostrożności

 • produkt dostępny wyłącznie do użytku profesjonalnego

 • oferta skierowana wyłącznie dla firm

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1779

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226
Łatwopalna ciecz i pary.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P280
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
P301+P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub wezwać lekarza. P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów.
EUH071 Działa żrąco na drogi oddechowe.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top