Kwas mrówkowy 85%, kwas karboksylowy

Cena netto: od 237,50 zł od 237,50 zł
Cena brutto: od 292,13 zł od 292,13 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: KM-K-0002

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Kwas mrówkowy 85%, kwas karboksylowy to organiczny związek chemiczny, a zarazem najmocniejszy kwas karboksylowy. Bezbarwna ciecz o ostrym zapachu. Specjalistyczne zastosowanie  w pszczelarstwie do zwalczania roztoczy tzw. warrozy. Surowiec znajduje również zastosowanie w przemyśle chemicznym, garbarskim, włókienniczym, jako regulator pH, odczynnik chemiczny oraz do przemywania i regeneracji instalacji, także jako środek zakwaszający, grzybobójczy. Produkt tylko do zastosowania profesjonalnego.

Czas realizacji zamówienia: 2 dni robocze.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Kwas mrówkowy 85%, kwas karboksylowy

Zastosowanie

Kwas mrówkowy 85%, kwas karboksylowy znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym, stosowany do produkcji roztworu kwasu mrówkowego i innych związków chemicznych; w przemyśle garbarskim do wyprawiania/garbowania skór zwierzęcych, w przemyśle włókienniczym do farbowania tkanin, jako czynnik regulujący pH. Również do przygotowywania powierzchni metalowych, do przemywania i regeneracji instalacji jako odczynnik chemiczny pH; stosowany również do regeneracji układów napowietrzania w procesach tlenowych oczyszczania ścieków. Efektywnie udrażnia dyfuzory ceramiczne, z tworzyw sztucznych i stalowe. Stosowany również jako środek zakwaszający, grzybobójczy, w pszczelarstwie i syntezach chemicznych.

Uwaga! Substancja silnie żrąca i powodująca korozję. Jest silną trucizną.

Właściwości

 • kwas mrówkowy 85%

 • gęstość ok. 1,2 g/cm3

 • substancja niebezpieczna

 • należy zachować szczególne środki ostrożności

 • produkt dostępny wyłącznie do użytku profesjonalnego

 • oferta skierowana wyłącznie dla firm

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1779

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226
Łatwopalna ciecz i pary.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P280
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
P301+P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub wezwać lekarza. P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów.
EUH071 Działa żrąco na drogi oddechowe.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Kwas mrówkowy 85%, kwas karboksylowy 25 kg

Cena netto: 237,50 zł
Cena brutto: 292,13 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Kwas mrówkowy 85 %, kwas metanowy DPPL 1200 kg

Cena netto: 8 280,00 zł
Cena brutto: 10 184,40 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Kwas mrówkowy 85%, kwas karboksylowy półpaleta 300 kg

Cena netto: 2 124,00 zł
Cena brutto: 2 612,52 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top