Kwas mrówkowy 85 %, kwas metanowy DPPL 1200 kg

Ocena:
100% of 100
Cena netto: 7 250,00 zł (6,04 zł / 1 kg)
Cena brutto: 8 917,50 zł (7,43 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 1 szt.

Kod produktu: KM-0004

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
  1200 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
  Kwaśny
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Kwas mrówkowy 85%, kwas metanowy to organiczny związek chemiczny, a zarazem najmocniejszy kwas karboksylowy. Bezbarwna ciecz o ostrym zapachu. Specjalistyczne zastosowanie  w pszczelarstwie do zwalczania roztoczy tzw. warrozy. Surowiec znajduje również zastosowanie w przemyśle chemicznym, garbarskim, włókienniczym, jako regulator pH, odczynnik chemiczny oraz do przemywania i regeneracji instalacji, także jako środek zakwaszający. Produkt tylko do zastosowania profesjonalnego.

Czas realizacji zamówienia: po 27 kwietnia 2021 r.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Kwas mrówkowy 85 %, kwas metanowy DPPL 1200 kg

Zastosowanie

Kwas mrówkowy 85%, kwas metanowy znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym, stosowany do produkcji roztworu kwasu mrówkowego i innych związków chemicznych; w przemyśle garbarskim do wyprawiania/garbowania skór zwierzęcych, w przemyśle włókienniczym do farbowania tkanin, jako czynnik regulujący pH. Również do przygotowywania powierzchni metalowych, do przemywania i regeneracji instalacji jako odczynnik chemiczny; stosowany również do regeneracji układów napowietrzania w procesach tlenowych oczyszczania ścieków. Efektywnie udrażnia dyfuzory ceramiczne, z tworzyw sztucznych i stalowych. Stosowany również jako środek zakwaszający, w pszczelarstwie do usuwania warrozy i syntezach chemicznych.

Uwaga! Substancja silnie żrąca i powodująca korozję. Jest silną trucizną.

 

Właściwości

 • kwas mrówkowy 85%,  wzró chemiczny: HCOOH
 • gęstość ok. 1,2 g/cm3
 • substancja niebezpieczna
 • należy zachować szczególne środki ostrożności
 • produkt dostępny wyłącznie do użytku profesjonalnego
 • oferta skierowana tylko dla firm

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1779

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226
 Łatwopalna ciecz i pary.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P280
 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
P301+P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub wezwać lekarza. P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów.
EUH071 Działa żrąco na drogi oddechowe.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Promocja
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas mrówkowy 85%, kwas karboksylowy 25 kg

205,00 zł Cena netto: 219,00 zł
252,15 zł
Promocja
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Promocja
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas mrówkowy 85%, kwas karboksylowy półpaleta 300 kg

2 097,00 zł Cena netto: 2 389,20 zł
2 579,31 zł

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top