Kwas octowy 50 % półpaleta 240 kg

Cena netto: 1 199,80 zł (5,00 zł / 1 kg)
Cena brutto: 1 475,75 zł (6,15 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 2 szt.

Kod produktu: KOC-0010

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
  240 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  2.4
 • Odczyn:
  Kwaśny
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • zastosowanie w garbarstwie, włókiennictwie
 • przemysłowe uzdatnianie wody
 • składnik środków czyszczących, dezynfekujących, okamieniających
 • produkcja półproduktów chemicznych

UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych i/lub narkotyków.

Kupując, prześlij oświadczenie, które znajduje się w plikach do pobrania.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Kwas octowy 50 % jest bezbarwną, żrącą cieczą, o ostrym zapachu octu. Łatwo rozpuszcza się w wodzie i i alkoholu metylowym. Kwas octowy posiada właściwości higroskopijne. Kwas octowy 50% inaczej kwas etanowy, kwas metanokarboksylowy to związek organiczny z grupy kwasów karboksylowych. Naturalny kwas, obecny w większości owoców, który jest wytwarzany podczas fermentacji bakteryjnej. Przemysłowo wytwarzany poprzez bakteryjną fermentację cukru, melasy lub alkoholu, lub syntezę chemiczną z aldehydu octowego. Kwas octowy - CH3COOH.  Stosowany jest również jako składnik zapachowy; w garbarstwie - do garbowania skór; w przemyśle włókienniczym - do farbowania. Kwas octowy 50 % ma również zastosowanie do usuwania kamienia kotłowego. W przemyśle chemicznym stosowany jest do produkcji środków czyszczących, dezynfekujących, środków do przemysłowego uzdatniania wody. Kwas octowy ma również szerokie zastosowanie w syntezie organicznej do produkcji kwasu monochlorooctowego, bezwodnika kwasu octowego, polioctanu winylu. Ma zastosowanie również jako naturalny koagulator latexu. Kwas octowy dostępny jest również w stężeniu 80 %, 99,9 % kwas octowy lodowaty.

Właściwości

Zawartość kwasu octowego min. 50 %
Barwa  bezbarwny
pH  2,4
Gęstość  1,02 g/cm3

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 2790

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/okulary ochronne/ochronę twarzy.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub wezwać lekarza.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę wodą albo pod prysznicem.
P305+P351+P353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Pliki do pobrania

pdf
(Rozmiar: 62.2 KB)
Oświadczenie prekursor narkotyków

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas octowy 50% DPPL 1100 kg

Cena netto: 4 790,96 zł
Cena brutto: 5 892,88 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas octowy 72% - 79% DPPL 1100 kg

Cena netto: 7 250,08 zł
Cena brutto: 8 917,60 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas octowy

od 111,00 zł
od 136,53 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas octowy 50 % kanister 20 kg

Cena netto: 111,00 zł
Cena brutto: 136,53 zł

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top