Kwas solny syntetyczny min. 33%, waga netto 1000 kg

Ocena:
100% of 100
Cena netto: 771,54 zł 608,94 zł (0,61 zł / 1 kg)
Cena brutto: 949,00 zł 749,00 zł (0,75 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 21%
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: KC-00005

Specyfikacja

 • Typ opakowania:
  DPPL
 • Zawartość:
  1000 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  1
 • Odczyn:
  Kwaśny
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

brak

Kwas solny syntetycznyjest nieorganicznym związkiem chemicznym, stanowiącym roztwór wodny gazowego chlorowodoru. Posiada właściwości silnie żrące, ostry, drażniący zapach oraz kolor bezbarwny do jasnożółtego. Produkt jest dostarczany na rynek w postaci cieczy o stężeniu od 33% do 36%. Cechuje go bardzo dobra jakość. Kwas solny jest substancją niebezpieczną, należy zachować środki ostrożności. Oferta wyłącznie dla firm.

  Kwas solny syntetyczny 33% dostępny w opakowaniach:

   Produkt tylko dla firm
   Produkt niebezpieczny
   Promocja
   Kwas solny syntetyczny min. 33%, waga netto 1000 kg

   Zastosowanie

   Kwas solny to wodny roztwór chlorowodoru,  gazu o ostrej, duszącej w kontakcie woni, świetnie rozpuszczalnego w wodzie. Silnie stężony pozostawiony w kontakcie z tlenem tworzy gęste, białe, dymiące opary. Maksymalne stężenie kwasu, które można osiągnąć wynosi 37%. Stężony jest silną trucizną, wywołującą natychmiastowe podrażnienie błon śluzowych. Ma właściwości żrące, doskonale niszczy cukier, tkaniny czy drewno, powoduje oparzenia. 

   Syntetyczny kwas solny stosowany jest w przemyśle włókienniczym, chemicznym, farmaceutycznym, przy produkcji tworzyw sztucznych oraz barwników a także w cukiernictwie. W przemyśle metalurgicznym użytkowany jest do oczyszczania powierzchni metali oraz ekstrakcji rud. Kwas solny charakteryzuje się również działaniem bakteriobójczym.

   Właściwości

   Kwas solny ma zastosowanie:

   • w przemyśle spożywczym
   • w przemyśle farmaceutycznym
   • do uzdatniania wody (regulacja pH)
   • do oczyszczania ścieków komunalnych
   • do czyszczenia i mycia przemysłowego
   • w energetyce do regeneracji wymienników jonitowych
   • w produkcji chemii przemysłowej, m.in. agrochemikalia czy środki ochrony roślin i nawozy
   • w produkcji wyrobów chemii gospodarczej
   • do ekstrakcji rud w przemyśle wydobywczym
   • w produkcji biopaliw, olejów i smarów
   • przy procesach galwanizacyjnych i cynkowniczych
   • w garbarstwie
   • w przemysle włókienniczym
   • w przemyśle budowlanym jako dodatek do betonu i zapraw, do izolacji przewodów i kabli, do klei i spoiw budowlanych
   • kwas solny, syntetyczny, min. 33%
   • substancja niebezpieczna
   • należy zachować środki ostrożności
   • produkt nie jest dostępny do użytku prywatnego
   • oferta skierowana wyłącznie dla firm

   Środki ostrożności

   • Produkt ADR
   • Grupa pakowania: II
   • UN 1789

   Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

   • H290 Może powodować korozję metali.
   • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
   • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

   Zwroty wskazujące środki ostrożności:

   • P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.
   • P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
   • P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
   • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
   • P305 + P351+ P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
   • P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

   Dodaj nową opinię

   Oceń produkt