Nadtlenek wodoru 50% techniczny DPPL 1200 kg

Ocena:
100% of 100
Cena netto: 5 695,00 zł (5,18 zł / 1 kg)
Cena brutto: 7 004,85 zł (6,37 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 2 szt.

Kod produktu: KC-00051

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
  1100 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Nadtlenek wodoru, roztwór wodny 50% (woda utleniona) to preparat o działaniu wybielającym, silny utleniacz w przemyśle chemicznym. W przemyśle celulozowo-papierniczym stosowany do bielenia masy papierowej, w przemyśle włókienniczym do wybielania włókien. W chemii gospodarczej jako jeden ze składników środków czyszczących i wybielających. W ofercie dostępny również w stężeniu 35 %. W cenę produktu wliczone opakowanie DPPL.

UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych i/lub narkotyków.

Kupując, prześlij oświadczenie, które znajduje się w plikach do pobrania.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Nadtlenek wodoru, roztwór wodny 50 % to nieorganiczny związek chemiczny z grupy nadtlenków otrzymywany metodą antrachinonową poprzez utlenianie. Występuje w stężeniach 35%, 50% i 60 %. Ma postać syropowatej bezbarwnej cieczy o silnym działaniu utleniającym. Jako utleniacz wykorzystywany jest w procesie syntezy nadtlenków. Dzięki właściwościom wybielającym nadtlenek wodoru znajduje zastosowanie m.in. w przemyśle celulozowo - papierniczym. Powszechnie stosowany przez celulozownie jako jeden z chemikaliów do bielenia masy papierowej. Bielenie wykonywane jest metodą ECF (tj. metodą bez użycia chloru pierwiastkowego). W procesie bielenia wykorzystywane są chemikalia takie jak dwutlenek chloru, alkalia do ekstrakcji rozpuszczonej ligniny, nadtlenek wodoru i tlen wzmacniają etap ekstrakcyjny. W przemyśle gumowym nadtlenek wodoru występuje jako jeden ze składników do produkcji. W przemyśle włókienniczym stosowany w procesie bielenia włókien naturalnych jak i sztucznych. W chemii gospodarczej nadtlenek wodoru stosowany jako środek wybielający, składnik formulacji środków czyszczących i wybielających. W znacznie mniejszych ilościach stosowany w pastach do zębów, czy dezodorantach. Nadtlenek wodoru pełni ważną rolę w procesie oczyszczania ścieków przemysłowych metodą chemicznego utleniania. W procesie ochrony środowiska stosowany do neutralizacji ścieków. Oczyszczanie ścieków nadtlenkiem wodoru wykonywane jest za pomocą reakcji Fentona. Woda utleniona (roztwór 3-12%) stosowany w salonach fryzjerskich jako preparat rozjaśniający włosy. Perhydrol jest stosowany również w myślistwie jako preparat do wytrawiania kości zwierząt.

Czas realizacji zamówienia: 4 dni robocze.

Nabycie, wprowadzanie, posiadanie lub stosowanie tego produktu przez przeciętnych użytkowników podlega ograniczeniu określonemu rozporządzeniem (UE) 2019/1148. Wszystkie podejrzane transakcje oraz znaczące przypadki zniknięcia i kradzieży powinny być zgłaszane właściwemu krajowemu punktowi kontaktowemu. Zob. dla Polski http://bityl.pl/KkKiu dla pozostałych krajów UE http://bityl.pl/XpWvR

Właściwości

Zawartość H2O2

50 %

pH

1.5-4

Gęstość

1,54 g/cm3

Właściwości utleniające

Silny utleniacz

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 2014

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H335 Może powodować podraznienia dróg oddechowych. H315 Działa drażniąco na skórę. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujace środki ostrożności:
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem. P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P310 Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Nadtlenek wodoru 50% techniczny kanister 25 kg

Cena netto: 199,98 zł
Cena brutto: 245,98 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Nadtlenek wodoru 35%, perhydrol techniczny DPPL 1100 kg

Cena netto: 4 995,00 zł
Cena brutto: 6 143,85 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Nadtlenek wodoru 35%, perhydrol techniczny kanister 20 kg

Cena netto: 130,00 zł
Cena brutto: 159,90 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Perhydrol - nadtlenek wodoru

od 130,00 zł
od 159,90 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Nadtlenek wodoru 35%, perhydrol spożywczy DPPL 1100 kg

Cena netto: 6 950,00 zł
Cena brutto: 8 548,50 zł

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top