Niskopienny składnik detergentów ROKAfenol N6P6

Cena netto: od 232,02 zł od 232,02 zł
Cena brutto: od 285,38 zł od 285,38 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-0054

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • niejonowy środek powierzchniowo czynny z grupy alkoksylowanych nonulofenoli,
 • skoncentrowana forma- 100% substancji aktywnej,
 • niskopienny składnik detergentów,
 • bardzo dobre właściwości emulgujące i dyspergujące,
 • produkt uniwersalny o wielu zastosowaniach,
 • produkt kompatybilny z surfaktantami anionowymi, kationowymi oraz innymi niejonowymi.
Produkt tylko dla firm
Niskopienny składnik detergentów ROKAfenol N6P6

Zastosowanie

Niskopienny składnik detergentów ROKAfenol N6P6 to eter nonylofenylowy kopolimeru tlenku etylenu, tlenku propylenu należący do surfaktantów niejonowych z grupy  alkoksylowanych nonylofenoli. Wyrób występuje w formie oleistej cieczy. Jego temperatura krzepnięcia osiąga wartości poniżej 0°C. Zawartość substancji aktywnej wynosi tu około 100%.

Produkt charakteryzuje się niskim punktem zmętnienia wynoszącym w roztworze wodnym od  18 do 21°C. Dlatego też wykazuje dobrą rozpuszczalność w wodzie w temperaturze poniżej 18°C. Po  podgrzaniu szybko ulega procesowi zmętnienia. ROKAfenol N6P6 posiada zdolność tworzenia emulsji w wodnych i niewodnych systemach za­wierających inne surfaktanty, jak również oleje roślinne, oleje mineralne czy też organiczne rozpuszczalniki.  

 

ROKAfenol N6P6 jest nieskopiennym związkiem często wykorzystywanym w produkcji detergentów myjących, czyszczących i piorących. Utrzymuje właściwości deferencyjne  jednocześnie spełniając w formulacjach funckję emulgatora czy też dyspergatora. 

 

Dzięki swoim właściwościom niskopiennym, ROKAfenol N6P6 daje pewność, że podczas jego użytkowania w warunkach procesowych nie dojdzie do powstania obfitej, niepożądanej piany. Produkt jest zatem stosowany jako środek antypienny w niektórych  formulacjach przemysłowych.

ROKAfenol N6P6 to związek powierzchniowo aktywny w twardej i zimnej wodzie. Nawet w takich  warunkach  jego właściwości deterencyjne są stabilne. Produkt wykazuje synergię działania w mieszaninach z innymi środkami po­mocniczymi o charakterze niejonowym, a także z surfaktantami kationowymi i anionowymi.

Szerokie spektrum zastosowań ROKAfenolu N6P6 gwarantuje stabilność w rozcieńczonych alkaliach oraz wysoka odporność na czynniki redukujące oraz utleniające. Dzięki tym właściwościom produkt znajduje szerokie zasosowanie w licznych aplikacjach przemysłowych.

 

Właściwości

Zalety ROKAfenol N6P6:

 • bardzo dobre właściwości detergencyjne,
 • niski punkt zmętnienia,
 • zawartość substancji aktywnej 100%,
 • bardzo dobre właściwości niskopienne,
 • stabilność w zimnej i twardej wodzie,
 • dobra odporność na elektrolity,
 • odporność na czynniki utleniające i redukujące,
 • szerokie spektrum funkcji i zastosowań,

Zastosowanie ROKAfenol N6P6:

 • mycie i czyszczenie przemysłowe w obiegach zamkniętych,
 • przemysł włókienniczy,
 • obróbka metalu,
 • przemysł garbarski.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
 

H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264  Umyć dokładnie ręce po użyciu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
P337+P313  W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501  Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top