Rozpuszczalnik nitro 860 kg DPPL

Cena netto: 3 062,00 zł (3,56 zł / 1 kg)
Cena brutto: 3 766,26 zł (4,38 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 2 szt.

Kod produktu: SEN-002-D

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
  860 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Rozpuszczalnik Nitro to wysokiej jakości produkt, bezbarwna i klarowna mieszanina wolno schnących rozpuszczalników organicznych. Znajduje zastosowanie jako rozpuszczalnik oraz surowiec do innych kompozycji rozpuszczalnikowych stosowanych w przemyśle farb i lakierów.

"UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych i/lub narkotyków. Kupując, prześlij oświadczenie, które znajduje się w plikach do pobrania."

Produkt niebezpieczny

Zastosowanie


Umożliwia rozcieńczanie wyrobów nitrocelulozowych; farb, lakierów, klejów. Poprawia rozlewność lakierów i farb. Nie powoduje zmiany barwy wyrobów gotowych, odpowiedni do mieszania z większością wyrobów lakierniczych. Znajduje zastosowanie przy odtłuszczaniu powierzchni przed malowaniem oraz czyszczeniu pędzli, pistoletów lakierniczych i innych narzędzi zabrudzonych po malowaniu/lakierowaniu oraz inne zastosowania odpowiednio do potrzeb i technologii odbiorcy.
Zaleca się przeprowadzenie testu kompatybilności na małej próbie, następnie dodawanie produktu niewielkimi porcjami mieszając w wyrobie gotowym, do uzyskania pożądanej lepkości.
Magazynowanie:
Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.
Właściwości:
Nazwa Handlowa: Rozpuszczalnik Nitro regenerowany
Skład:
1. Etanol. Zawartość 0,5-10 %
• CAS: 64-17-5
• WE: 200-578-6

2. Metanol. Zawartość 0-3 %
• CAS: 67-56-1
• WE: 200-659-6

3. 2-Propanol (IPA). Zawartość 0,1-10 %
• CAS: 67-63-0
• WE: 200-661-7

4. Butanol. Zawartość 0-4 %
• CAS: 71-36-3
• WE: 200-751-6

5. Aceton. Zawartość 20-40 %
• CAS: 67-64-1
• WE:200-662-2

6. Metyloetyloketon. Zawartość 0,5-20 %
• CAS: 78-93-3
• WE: 201-159-0

7. Octan etylu. Zawartość 5-15 %
• CAS:141-78-6
• WE: 205-500-4

8. Octan propylu. Zawartość 5-15 %
• CAS: 109-60-4
• WE: 203-686-1

9. Toluen. Zawartość 20-60 %
• CAS: 108-88-3
• WE: 203-625-9

10. Etylobenzen. Zawartość 0-7 %
• CAS: 100-41-4
• WE: 202-849-4

11. n-Heksan. Zawartość 10-20 %
• CAS: 110-54-3
• WE: 203-777-6

12. Cykloheksan. Zawartość 0-5 %
• CAS: 110-82-7
• WE: 203-806-2

13. n-Heptan. Zawartość 5-10 %
• CAS: 142-82-5
• WE: 205-563-8

Stan skupienia: Ciecz
Kolor: Bezbarwny
Zapach: Charakterystyczny
Wartość pH: Brak danych
Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest określony.
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: 55 - 150°C
Temperatura zapłonu: < 23°C
Temperatura samozapłonu: 400 °C
Niebezpieczeństwo wybuchu: Produkt nie jest wybuchowy, ale możliwe jest powstawanie par/mieszanek powietrza grożących wybuchem.
Granice niebezpieczeństwa wybuchu:
- Dolna: 1,27 Vol %
- Górna: 7,0 Vol %
Ciśnienie pary: Nieokreślone.
Gęstość w 20°C: 0,830 – 0,850 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: Nie mieszalny.
Lepkość:
- Dynamiczna: Nieokreślone.
- Kinetyczna: Nieokreślone.
Zawartość rozpuszczalników: rozpuszczalniki organiczne: 100 %
Inne informacje Brak dostępnych dalszych istotnych danych

Opakowania:
0,5 l butelka; 24 szt. w kartonie; 648 szt. na palecie
1 l butelka; 15 szt. w kartonie; 405 szt. na palecie
5 l kanister; 4 szt. w kartonie; 108 szt. na palecie
10 l kanister UN; 42 szt. na palecie
20 l Kanister UN; 28 szt. na palecie
30 l Kanister UN; 10-16 szt. na palecie
200 l /170 kg Beczka
1000 l /860 kg DPPL
Autocysterna min. 4 000 kg

"Produkt ten jest regulowany rozporządzeniem (UE) 2019/1148: wszystkie podejrzane transakcje oraz znaczące przypadki zniknięcia i kradzieży powinny być zgłaszane właściwemu krajowemu punktowi kontaktowemu. Zob. dla Polski http://bityl.pl/KkKiu dla pozostałych krajów UE http://bityl.pl/XpWvR"

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1263

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H319 Działa drażniąco na oczy.
 • H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
 • H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
 • H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki
 • H371 Może powodować uszkodzenie narządów (oczy,nerki, wątroba) drogą pokarmową/inhalacyjną.
 • H373 Może powodować uszkodzenie narządów (wątroba/płuca) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie drogą inhalacyjną.
 • H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 Zwroty wskazujące środki ostrożności

 •  P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
 • P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
 • P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P301+P310 W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top