SAX 18 roztwór glinianu sodu DPPL 1200 kg

Cena netto: 6 250,00 zł (5,21 zł / 1 kg)
Cena brutto: 7 687,50 zł (6,41 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: SAX-00003

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
  1200 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  Kontener -
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Glinian Sodu SAX 18 to roztwór glinianu sodu stosowany w oczyszczaniu ścieków przemysłowych o silnym zakwaszeniu (niskim pH). Łączy w sobie dwie właściwości: koagulanta i neutralizatora. Zobojętnia ścieki przemysłowe to optymalnego poziomu pH oraz koaguluje zawiesine w większe aglomeraty.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
SAX 18 roztwór glinianu sodu DPPL 1200 kg

Zastosowanie

SAX 18 stooswany jest w wielu branżach przemysłu chemicznego oraz oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. W branży papierniczej, produkcji pigmentów oraz jako surowiec w przemyśle chemicznym przy produkcji innych związków chemicznych.

Dozowanie powinno przeprowadzać się za pomocą pomp membranowych, odpornych na korozję. Produkt powinien być stosowany bez rozcieńczania.

Właściwości

Skład chemiczny:
Glin (Al 3+)................................9,5 ± 0,5 %
Al2O3........................................18,0 ± 1,0 %
Na2O3.......................................18,6 ± 1,0 %
Na2O/Al2O3.............................1,7 ± 0,05
Żelazo (Fe tot) …………………........Max 0,5 %
Gęstość (20°C)………………….......1,45 ± 0,06 g/cm3
pH (20°C)………………………….........12,5 ± 0,5
Temp. Krystalizacji………………...-5°C

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1819

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenie oczu.
H290 Może powodować korozję metali.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie:
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
Reagowanie:
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem
Magazynowanie:
P405 Przechowywać pod zamknięciem

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top