Kwas solny techniczny oczyszczony 28% 1000 kg

Cena netto: 730,89 zł 568,29 zł (0,57 zł / 1 kilogram)
Cena brutto: 899,00 zł 699,00 zł (0,70 zł / 1 kilogram) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 22%
Zapytaj o produkt

W magazynie: 30 szt.

Kod produktu: KC-00037

Specyfikacja

 • Typ opakowania:
  DPPL
 • Zawartość:
  1000 Kilogram
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  1
 • Odczyn:
  Kwaśny
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

brak
Kwas solny techniczny oczyszczony 28% 1000 kg -  Kwas solny jest nieorganicznym związkiem chemicznym, stanowiącym roztwór wodny gazowego chlorowodoru. Posiada właściwości silnie żrące, ostry, drażniący zapach oraz kolor bezbarwny do jasnożółtego. Produkt jest dostarczany na rynek w postaci cieczy o stężeniu min. 28%. Cechuje go bardzo dobra jakość. Kwas solny jest substancją niebezpieczną, należy zachować środki ostrożności. Oferta wyłącznie dla firm.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Promocja
Kwas solny techniczny oczyszczony 28% 1000 kg

Zastosowanie

ZASTOSOWANIE:

Kwas solny ma zastosowanie:

 • w przemyśle spożywczym
 • w przemyśle farmaceutycznym
 • do uzdatniania wody (regulacja pH)
 • do oczyszczania ścieków komunalnych
 • do czyszczenia i mycia przemysłowego
 • w energetyce do regeneracji wymienników jonitowych
 • w produkcji chemii przemysłowej, m.in. agrochemikalia czy środki ochrony roślin i nawozy
 • w produkcji wyrobów chemii gospodarczej
 • do ekstrakcji rud w przemyśle wydobywczym
 • w produkcji biopaliw, olejów i smarów
 • przy procesach galwanizacyjnych i cynkowniczych
 • w garbarstwie
 • w przemysle włókienniczym
 • w przemyśle budowlanym jako dodatek do betonu i zapraw, do izolacji przewodów i kabli, do klei i spoiw budowlanych

 

 

Właściwości

WŁAŚCIWOŚCI:

 • kwas solny, syntetyczny, min. 28%
 • substancja niebezpieczna
 • należy zachować środki ostrożności
 • produkt nie jest dostępny do użytku prywatnego
 • oferta skierowana wyłącznie dla firm

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1789

 Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

 • H290 Może powodować korozję metali.
 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
 • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

 Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.
 • P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
 • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • P305 + P351+ P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
 • P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt