Plastyfikator Roflex 50

Cena netto: od 8 204,10 zł od 8 204,10 zł
Cena brutto: od 10 091,04 zł od 10 091,04 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PCC-K-0002

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Plastyfikator Roflex 50 to dodatek do tworzyw sztucznych, który łączy w sobie funkcję plastyfikatorów i uniepalniaczy. Stosowanie tego dodatku zapewnia plastyfikację tworzywa przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu niepalności. Stosowany jest przede wszystkim w przetwórstwie poli(chlorku winylu). W ofercie dostępny również plastyfikator Roflex 65 o wyższej lepkości dynamicznej. W cenę wliczone jest opakowanie bezzwzrotne.

Produkt na zamówienie, czas realizacji 14 dni licząc od daty potwierdzenia zamówienia.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Tworzywa sztuczne to polimery pochodzenia naturalnego lub syntetycznego zawierające szereg dodatków. W przemyśle tworzyw sztucznych rzadko kiedy stosuje się czyste polimery, w takich przypadkach korzysta się ze zdobyczy techniki przetwórczej jakimi są dodatki do tworzyw sztucznych. Istotnymi dodatkami do tworzyw sztucznych są plastyfikatory oraz uniepalniacze. W procesach przetwórczych plastyfikator powoduje ogromną zmianę fizykomechaniczną układu polimer – plastyfikator. Zmienia strukturę łańcuchów polimerowych, które pod jego wpływem oddalają się od siebie. Ma to bezpośredni wpływ na obniżenie temperatury zeszklenia, czyli parametru granicznego, którego przekroczenie powoduje przejście tworzywa ze stanu szklistego w elastyczny. Wpływ plastyfikatora decyduje o jakości, docelowym zastosowaniu oraz właściwościach mechanicznych gotowego wyrobu. Tworzywa sztuczne otaczają nas na każdym kroku i dla naszego bezpieczeństwa modyfikuje się je w taki sposób, aby pod wpływem czynnika zapalającego jakim jest płomień lub łuk elektryczny nie podtrzymywały procesu palenia. Jednym z wysokospecjalistycznych dodatków do tworzyw sztucznych jest oferowany Roflex 50, posiadający dwie bardzo ważne funkcje. Przede wszystkim działa jako plastyfikator, ułatwiając w znaczący sposób procesy przetwórstwa tworzyw sztucznych. Ponadto, posiada własności uniepalniające, dzięki którym materiał uzyskuje większą odporność na ogień. Dodatek do tworzyw sztucznych Roflex 50 jest plastyfikatorem na bazie estrów fosforowych, wykorzystywanym przede wszystkim w materiałach na bazie poli(chlorku winylu). Plastyfikatory o właściwościach uniepalniających są szeroko stosowane w wyrobach z miękkiego PVC – m.in.: folie transparentne, taśmy przenośnikowe, pokrycia i membrany dachowe, tapety ścienne, wykładziny podłogowe, folie i plandeki budowlane, plandeki samochodowe, kurtyny paskowe, sztuczna skóra, otuliny kablowe, ekrany projekcyjne, plastizole PVC do powlekanych tkanin technicznych. Dodatek do tworzyw sztucznych, plastyfikator Roflex 50 wykorzystywany jest w branżach takich jak:

• budownictwo (np. folie i plandeki budowlane, pokrycia i membrany dachowe)
• tworzywa sztuczne (granulaty PVC, produkcja kauczuku syntetycznego)
• włókiennictwo i tekstylia (np. powlekane tkaniny techniczne)
• transport (np. plandeki samochodowe, wykładziny samochodowe)
• elektrotechnika (np. otuliny kablowe, ekrany projekcyjne)


Właściwości

Nazwa chemiczna: Fosforan fenylo-izopropylofenylowy
Numer CAS: 68937-41-7
Numer WE: 273-066-3
Stan skupienia: Ciecz.
Barwa: Bezbarwny lub jasnożółty.
Zapach: Bez zapachu
Gęstość: 1.15 do 1.25 g/cm³ [25°C]
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 4.92 do 5.17
Lepkość: Dynamiczna (temperatura pokojowa): 48 do 67 mPa*s

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3082

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H361fd - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność w przypadku połknięcia. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płód w przypadku połknięcia.
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów w przypadku długotrwałego lub powtarzającego się połykania.
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P281 Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P308+P313 W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P403 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Plastyfikator Roflex 50, beczka 230 kg

Cena netto: 8 204,10 zł
Cena brutto: 10 091,04 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Plastyfikator Roflex 50, DPPL 1100 kg

Cena netto: 37 310,00 zł
Cena brutto: 45 891,30 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Plastyfikator Roflex 65, beczka 230 kg

Cena netto: 5 531,50 zł
Cena brutto: 6 803,75 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Plastyfikator Roflex 65, DPPL 1100 kg

Cena netto: 25 025,00 zł
Cena brutto: 30 780,75 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Plastyfikator Roflex T70, beczka 230 kg

Cena netto: 5 681,00 zł
Cena brutto: 6 987,63 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Plastyfikator Roflex T70, DPPL 1100 kg

Cena netto: 25 740,00 zł
Cena brutto: 31 660,20 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top