Trójchlorek fosforu beczka 300 kg

Cena netto: 6 294,31 zł (20,98 zł / 1 kg)
Cena brutto: 7 742,00 zł (25,81 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PCC-00025

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka metalowa z wewnętrznym wkładem HDPE
 • Zawartość:
  300 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Trójchlorek fosforu jest bezbarwną, dymiącą cieczą o ostrym charakterystycznym zapachu. PCl3 to wysokiej jakości półprodukt/surowiec, który dzięki wysokiej reaktywności wiązań fosfor-chlor stał się doskonałym substratem do syntezy fosforowych oraz chlorowych związków chemicznych, szeroko stosowanym w wielu gałęziach przemysłu chemicznego.

Produkt dostępny na zamówienie. Szczegółowych informacji udzielamy po przesłaniu zapytania.

* Cena referencyjna, ustalana indywidualnie dla konkretnego zapytania.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

„Sprzedaż wyrobu może zostać zrealizowana  po pozytywnej weryfikacji Państwa wg obowiązującej w naszej firmie wewnętrznej procedury. Wobec powyższego niniejsza propozycja sprzedaży nie jest wiążącą propozycją zawarcia umowy aż do momentu pozytywnego rozpatrzenia weryfikacji, o której mowa poniżej.”

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. wraz z późn. zmianami, ustanawiającym wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania wyrób stanowi towar o znaczeniu strategicznym i podlega kontroli obrotu, w tym uzyskanie zezwolenia na wywóz i prowadzenie ewidencji obrotu.

Trójchlorek fosforu jest bezbarwną, dymiącą cieczą o ostrym charakterystycznym zapachu, który może przypominać zapach chlorowodoru. Z chemicznego punktu widzenia jest nieorganicznym chlorkiem kwasowym. Jego reakcja z wodą przebiega natychmiastowo i bardzo gwałtownie, towarzyszy jej silny efekt egzotermiczny i wydzielenie gazowego chlorowodoru. Dlatego jego transport i przechowywanie powinno odbywać się w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed dostępem wilgoci lub zalaniem wodą. Ponieważ trójchlorek fosforu charakteryzuje się silnymi właściwościami żrącymi, opakowania te powinny być wykonane z odpowiedniego materiału, najlepiej określonej jakości stali. Jego kontakt ze skórą może wywołać oparzenia, dlatego w pracy z trójchlorkiem fosforu ważne są środki ochrony indywidualnej. Ze względu na wysoką prężność par trójchlorek fosforu powinien być również chroniony przed działaniem wysokich temperatur. PCl3 to wysokiej jakości półprodukt/surowiec, który dzięki wysokiej reaktywności wiązań fosfor-chlor stał się doskonałym substratem do syntezy fosforowych oraz chlorowych związków chemicznych, szeroko stosowanym w wielu gałęziach przemysłu chemicznego.

Trójchlorek fosforu wytwarzany jest bezpośrednio z pierwiastków, fosforu i chloru, a dzięki stosowanej technologii produkcji charakteryzuje się wysoką czystością, przejawiającą się m.in. bardzo niską zawartością zanieczyszczeń w postaci związków fosforu na piątym stopniu utlenienia (czyli tlenochlorku fosforu). Jest to niezaprzeczalną zaletą i przewagą rynkową tego produktu, szczególnie gdy wykorzystywany jest on to syntez substancji o wymaganej bardzo wysokiej czystości. Znaczenie ma w tym przypadku również niska zawartość siarki elementarnej oraz metali ciężkich, takich jak arsen, żelazo, ołów, nikiel, chrom i inne.

Reaktywność trójchlorku fosforu pozwala na stosowanie go do syntezy wielu substancji chemicznych. Pomimo że PCl3 nie jest substancją używaną bezpośrednio do produkcji polimerów syntetycznych, zajmuje on w szeroko rozumianym przemyśle tworzyw sztucznych bardzo ważne miejsce. Jest używany jako wyjściowy substrat do produkcji soli oraz estrów kwasów fosforowych, będących dodatkami uniepalniającymi, plastyfikującymi i antyoksydacyjnymi. Trójchlorek fosforu może służyć również do produkcji wysokiej czystości kwasu fosforawego, a w wyniku reakcji PCl3 z kwasami tłuszczowymi otrzymywane są chlorki kwasów tłuszczowych wykorzystywane m.in. w branży kosmetycznej i personal care.

Właściwości

 • Numer CAS: 7719-12-2
 • Wygląd zewnętrzny w temp 20-25 oC: ciecz bezbarwna
 • Gęstość w 20 oC, g/cm3: 1,57-1,58
 • Trójchlorek fosforu, % (m/m): min. 99.5

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: I
 • UN 1809
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H300 Połknięcie grozi śmiercią.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H330 Wdychanie grozi śmiercią.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P284 Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelniezamknięty.
P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.
EUH014 Reaguje gwałtownie z wodą.
EUH029 W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top