Trójchlorek fosforu beczka 300 kg

Cena netto: 6 294,31 zł (20,98 zł / 1 kg)
Cena brutto: 7 742,00 zł (25,81 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PCC-00025

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka metalowa z wewnętrznym wkładem HDPE
 • Zawartość:
  300 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Trójchlorek fosforu jest bezbarwną, dymiącą cieczą o ostrym charakterystycznym zapachu. PCl3 to wysokiej jakości półprodukt/surowiec, który dzięki wysokiej reaktywności wiązań fosfor-chlor stał się doskonałym substratem do syntezy fosforowych oraz chlorowych związków chemicznych, szeroko stosowanym w wielu gałęziach przemysłu chemicznego.

Produkt dostępny na zamówienie. Szczegółowych informacji udzielamy po przesłaniu zapytania.

* Cena referencyjna, ustalana indywidualnie dla konkretnego zapytania.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Trójchlorek fosforu beczka 300 kg

Zastosowanie

„Sprzedaż wyrobu może zostać zrealizowana  po pozytywnej weryfikacji Państwa wg obowiązującej w naszej firmie wewnętrznej procedury. Wobec powyższego niniejsza propozycja sprzedaży nie jest wiążącą propozycją zawarcia umowy aż do momentu pozytywnego rozpatrzenia weryfikacji, o której mowa poniżej.”

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. wraz z późn. zmianami, ustanawiającym wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania wyrób stanowi towar o znaczeniu strategicznym i podlega kontroli obrotu, w tym uzyskanie zezwolenia na wywóz i prowadzenie ewidencji obrotu.

Trójchlorek fosforu jest bezbarwną, dymiącą cieczą o ostrym charakterystycznym zapachu, który może przypominać zapach chlorowodoru. Z chemicznego punktu widzenia jest nieorganicznym chlorkiem kwasowym. Jego reakcja z wodą przebiega natychmiastowo i bardzo gwałtownie, towarzyszy jej silny efekt egzotermiczny i wydzielenie gazowego chlorowodoru. Dlatego jego transport i przechowywanie powinno odbywać się w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed dostępem wilgoci lub zalaniem wodą. Ponieważ trójchlorek fosforu charakteryzuje się silnymi właściwościami żrącymi, opakowania te powinny być wykonane z odpowiedniego materiału, najlepiej określonej jakości stali. Jego kontakt ze skórą może wywołać oparzenia, dlatego w pracy z trójchlorkiem fosforu ważne są środki ochrony indywidualnej. Ze względu na wysoką prężność par trójchlorek fosforu powinien być również chroniony przed działaniem wysokich temperatur. PCl3 to wysokiej jakości półprodukt/surowiec, który dzięki wysokiej reaktywności wiązań fosfor-chlor stał się doskonałym substratem do syntezy fosforowych oraz chlorowych związków chemicznych, szeroko stosowanym w wielu gałęziach przemysłu chemicznego.

Trójchlorek fosforu wytwarzany jest bezpośrednio z pierwiastków, fosforu i chloru, a dzięki stosowanej technologii produkcji charakteryzuje się wysoką czystością, przejawiającą się m.in. bardzo niską zawartością zanieczyszczeń w postaci związków fosforu na piątym stopniu utlenienia (czyli tlenochlorku fosforu). Jest to niezaprzeczalną zaletą i przewagą rynkową tego produktu, szczególnie gdy wykorzystywany jest on to syntez substancji o wymaganej bardzo wysokiej czystości. Znaczenie ma w tym przypadku również niska zawartość siarki elementarnej oraz metali ciężkich, takich jak arsen, żelazo, ołów, nikiel, chrom i inne.

Reaktywność trójchlorku fosforu pozwala na stosowanie go do syntezy wielu substancji chemicznych. Pomimo że PCl3 nie jest substancją używaną bezpośrednio do produkcji polimerów syntetycznych, zajmuje on w szeroko rozumianym przemyśle tworzyw sztucznych bardzo ważne miejsce. Jest używany jako wyjściowy substrat do produkcji soli oraz estrów kwasów fosforowych, będących dodatkami uniepalniającymi, plastyfikującymi i antyoksydacyjnymi. Trójchlorek fosforu może służyć również do produkcji wysokiej czystości kwasu fosforawego, a w wyniku reakcji PCl3 z kwasami tłuszczowymi otrzymywane są chlorki kwasów tłuszczowych wykorzystywane m.in. w branży kosmetycznej i personal care.

Właściwości

 • Numer CAS: 7719-12-2
 • Wygląd zewnętrzny w temp 20-25 oC: ciecz bezbarwna
 • Gęstość w 20 oC, g/cm3: 1,57-1,58
 • Trójchlorek fosforu, % (m/m): min. 99.5

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: I
 • UN 1809
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H300 Połknięcie grozi śmiercią.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H330 Wdychanie grozi śmiercią.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P284 Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelniezamknięty.
P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.
EUH014 Reaguje gwałtownie z wodą.
EUH029 W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top