Aceton techniczny regenerowany 160 kg beczka

Cena netto: 1 553,49 zł (9,71 zł / 1 kg)
Cena brutto: 1 910,79 zł (11,94 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 1 szt.

Kod produktu: SEN-001-B

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka
 • Zawartość:
  160 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  Paleta
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Aceton jakości technicznej 160 kg beczka – jeden z najbardziej rozpowszechnionych rozpuszczalników polarnych, organicznych tzw. keton o wzorze chemicznym C3H6O. Znajduje zastosowanie przemysłowe, profesjonalne oraz konsumenckie. Stosuje się go przy produkcji środków zapobiegających zamarzaniu, pianotwórczych. Jest półproduktem w wielu procesach chemicznych. Stosowany w pracowniach chemicznych do czyszczenia szkła laboratoryjnego oraz jego osuszania. W cenę wwliczone opakownie DPPL.

UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych i/lub narkotyków. Kupując, prześlij oświadczenie, które znajduje się w plikach do pobrania.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Aceton (propanon) to keton o bardzo charakterystycznym ostrym zapachu. Jest rozpuszczalnikiem organicznym, polarnym, a tym samym świetnie miesza się z wodą, etanolem i innymi związkami polarnymi. Sprawdza się przy procesach odtłuszczania i wstępnego przygotowania powierzchni przy klejeniu różnych elementów gumowych, szklanych, metalowych, wykonanych z tworzywa sztucznego. Stosowany również przed procesem malowania do oczyszczenia powierzchni z pyłów, kurzu oraz tłuszczy.

Zastosowanie

 • Środkach zapobiegających zamarzaniu
 • Środkach pianotwórczych
 • Jako półprodukt
 • Przy produkcji kosmetyków, substancji farmaceutycznych
 • Jako rozpuszczalni
 • W laboratorium chemicznym jako odczynnik.

Zaleca się przeprowadzenie testu kompatybilności na małej próbie, następnie dodawanie produktu niewielkimi porcjami mieszając w wyrobie gotowym, do uzyskania pożądanej lepkości.

Skład znamionowy:

1. Aceton: 50-60 %

 • CAS: 67-64-1
 • EINECS:200-662-2
 • REACH: 01-2119471330-49

2. Octan metylu 10-55 %

  • CAS: 79-20-9
  • EINECS: 201-185-2

  3. Metanol 1-3 %

  • CAS: 67-56-1
  • EINECS: 200-659-6

  Magazynowanie:

  Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.

  Opakowania:

  0,5 l butelka; 24 szt. w kartonie; 648 szt. na palecie

  1 l butelka; 15 szt. w kartonie; 405 szt. na palecie

  5 l kanister; 4 szt. w kartonie; 108 szt. na palecie

  10 l kanister UN; 42 szt. na palecie

  20 l Kanister UN; 28 szt. na palecie

  30 l Kanister UN; 10 -16 szt. na palecie

  200 l /170 kg Beczka

  1000 l /840 kg DPPL

  Autocysterna min. 4 000 kg

  "Produkt ten jest regulowany rozporządzeniem (UE) 2019/1148: wszystkie podejrzane transakcje oraz znaczące przypadki zniknięcia i kradzieży powinny być zgłaszane właściwemu krajowemu punktowi kontaktowemu. Zob. dla Polski http://bityl.pl/KkKiu dla pozostałych krajów UE http://bityl.pl/XpWvR"

  Właściwości

  Nazwa chemiczna: aceton (propanon)
  Numer CAS: 67-64-1
  Numer WE: 200-662-2
  Masa cząsteczkowa: 58,08 g/mol
  Wzór chemiczny C3H6O
  Gęstość w 15 oC 0,795-0,798 g/cm3

  Środki ostrożności

  • Produkt ADR
  • Grupa pakowania: II
  • UN 1090

  Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

  • H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H319 Działa drażniąco na oczy.
  • H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

  Zwroty wskazujące środki ostrożności:

  • P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
  • P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
  • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P301+P310 W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

  Pliki do pobrania

  Dodaj nową opinię

  Oceń produkt

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
  Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

  Polecane produkty

  Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

  Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

  Back to top