C10 alcohol, etoxylated - ROKAnol GA7 - CAS 160875-66-1

Cena netto: od 138,21 zł od 138,21 zł
Cena brutto: od 170,00 zł od 170,00 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-0092

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • bardzo dobre właściwości zwilżające i odtłuszczające, detergencyjne, emulgujące i dyspergujące,
 • skuteczny surfaktant niskopieniący,
 • bardzo dobre współdziałanie z innymi niejonowymi, anionowymi i kationowymi związkami aktywnymi powierzchniowo,
 • wysoka biodegradowalność.
Produkt tylko dla firm
C10 alcohol, etoxylated - ROKAnol GA7 - CAS 160875-66-1

Zastosowanie

ROKAnol GA7 jest surfaktantem niejonowym, który należy do grupy etoksylowanych alkoholi tłuszczowych. Produkt jest częścią całej serii środków aktywnych powierzchniowo, które oparte są na alkoholu Guerbeta C10. Jest produktem wysoce skoncentrowanym zawierającym około 100% aktywnej substancji.

 

Wyrób handlowy występuje w formie cieczy o mętnym zabarwieniu. Jego punkt zmętnienia  waha się w granicach 67–70°C w roztworze BDG (16,7%). Produkt przybiera jasną barwę (max. 50 w skali Hazena) w temperaturze 40°C, a jego temperatura krzepnięcia oscyluje poniżej 20°C.

 

W wodzie, ROKAnol GA7 tworzy roztwory o mętnym charakterze. Dobrze natomiast rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych do których należą między innymi aceton lub metanol. Produkt jest umiarkowanie odporny na alkalia i kwasy. Jego bardzo dobrą cechą jest kompatybilność z innymi niejonowymi oraz anionowymi i kationowymi związkami aktywnymi powierzchniowo.

ROKAnol GA7 to produkt charakteryzujący się niską pianotwórczością. Cecha ta pedysponuje go do zastosowania jako komponent formulacji, w których obecność obfitej piany jest niepożądanym efektem. Inne korzystne cechy EOKAnolu GA7 to właściwości odtłuszczające i zwilżające oraz wysoka detergencja. Wszystkie te właściwości są bardzo korzystne z punktu widzenia zastosowania produktu jako składnika preparatów czyszczących oraz odtłuszczających.

Bardzo dobre zdolności do odtłuszczania determinują wykorzystanie tego surfaktantu w procesach obróbki skór w branży garbarskiej (głównie procesy mokre).

ROKAnol GA7  jest także surfaktantem powszechnie stosowanym jako składnik proszkowych i ciekłych  detergentów dedykowanych do prania. W testach detergencji zarówno na powierzchniach twardych, jak i na normalizowanych tkaninach EMPA 125, przy stężeniu 5 g/L, produkt odznacza się  najwyższą skutecznością  wśród ROKAnoli® należących do serii GA.

ROKAnol GA7 może być stosowany zarówno w profesjonalnych środkach czyszczących, jak i w kwaśnych preparatach, jak również produktach dedykowanych do czyszczenia metalowych powierzchni.

Dzięki swoim cechom i funkcjom ROKAnol GA7 wykorzystuje się często jako składnik kosmetyków oraz preparatów chemii samochodowej. Spełnia tu głownie funkcję detergentu lub środka zwilżającego.

ROKAnol to związek powierzchniowo aktywny, wykazujący także dobre właściwości emulgujące.  Jego wykorzystanie w różnych układach determinuje równowaga hydrofilowo-lipofilowa (HLB), która bezpośrednio wiąże się ze etoksylacji.  ROKAnol GA7, podobnie jak inne ROKAnole® serii GA, wykazuje również znakomite właściwości dyspergujące.

ROKAnol GA7 jest surfaktantem biodegradowalnym i spełnia kryteria dyrektywy o detergentach.

Właściwości

Zastosowanie:

 • detergenty do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych,
 • profesjonalne środki czyszczące do powierzchni twardych,
 • preparaty do mycia i czyszczenia metali,
 • przemysł garbarski (odtłuszczanie skór),
 • kosmetyki i chemia samochodowa.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P301 + P330 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top