Koagulant glinowy PAX XL 19H kontener DPPL 1200 kg

Ocena:
100% of 100
Cena netto: 6 499,50 zł (5,42 zł / 1 kg)
Cena brutto: 7 994,39 zł (6,66 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 2 szt.

Kod produktu: PAX-00006

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
  1200 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Koagulant glinowy PAX XL 19H kontener 1200 kg – wodny roztwór chlorku poliglinu o barwie szarej. Odnajduje zastosowanie w uzdatnianiu wody pitnej i przemysłowej, wód powierzchniowych i podziemnych oraz oczyszczaniu ścieków.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Koagulant glinowy PAX XL 19H kontener DPPL 1200 kg

Zastosowanie

Koagulant PAX XL 19H – posiada wysoką jakość zgodnie z europejską normą EN 883:2004 typ 2. Okres przydatności do użytkowania: 12 miesięcy. Jest bardzo wydajnym koagulantem wysokozasadowym zawierającym glin na trzecim stopniu utlenienia. Stosowany jako koagulant przy procesach technologicznych oczyszczania wody przemysłowej. Nadaje się do uzdatniania wody pitnej i charakteryzuje się skutecznym zwalczaniem bakterii nitkowatych w osadzie.

Dozowanie powinno przeprowadzać się za pomocą pomp membranowych, odpornych na korozję. Produkt powinien być stosowany bez rozcieńczania. Zalecana temperatura przechowywania powyżej: 0 oC.

Właściwości

Skład chemiczny:
Glin (Al3+) …………….............12,5 ± 0,5 %
Al2O3…………………..…............23,6 ± 1,0 %
Cl-………………………................8,5 ± 1,0 %
Zasadowość………..…..........85 ± 5 %
Żelazo (Fetot)………….........…< 0,7 %
Gęstość (20°C)……….....…...1,34 ± 0,03 g/cm3
Lepkość (20°C)………....…....25 ± 5 mPas
pH (20°C)……………........……..< 3,5 ± 0,4
Temp. krystalizacji………....-5°C

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3264

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H290 - Może powodować korozję metali
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P264a - Dokładnie umyć ręce po użyciu
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i
można je łatwo usunąć. nadal płukać.
P310 - Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem
P406 - Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję / … o odpornej powłoce wewnętrznej

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top