Plastyfikator Roflex 65

Cena netto: od 5 531,50 zł od 5 531,50 zł
Cena brutto: od 6 803,75 zł od 6 803,75 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PCC-K-0003

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Plastyfikator Roflex 65 to najwyższej jakości dodatek do tworzyw sztucznych o właściwościach uniepalniających. Stosowanie produktu Roflex 65 zapewnia plastyfikację tworzywa, a dzięki własnościom uniepalniającym zwiększa odporność tworzywa na ogień. Produkt znajduje zastosowanie głównie w przetwórstwie poli(chlorku winylu). W cenę wliczony koszt opakowania.

Produkt na zamówienie czas realizacji 30 dni licząc od daty potwierdzenia zamówienia.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Tworzywa sztuczne to polimery pochodzenia naturalnego lub syntetycznego zawierające szereg dodatków. W przemyśle tworzyw sztucznych rzadko kiedy stosuje się czyste polimery, w takich przypadkach korzysta się ze zdobyczy techniki przetwórczej jakimi są dodatki do tworzyw sztucznych. Istotnymi dodatkami do tworzyw sztucznych są plastyfikatory oraz uniepalniacze. W procesach przetwórczych plastyfikator powoduje ogromną zmianę fizykomechaniczną układu polimer – plastyfikator. Zmienia strukturę łańcuchów polimerowych, które pod jego wpływem oddalają się od siebie. Ma to bezpośredni wpływ na obniżenie temperatury zeszklenia, czyli parametru granicznego, którego przekroczenie powoduje przejście tworzywa ze stanu szklistego w elastyczny. Wpływ plastyfikatora decyduje o jakości, docelowym zastosowaniu oraz właściwościach mechanicznych gotowego wyrobu. Tworzywa sztuczne otaczają nas na każdym kroku i dla naszego bezpieczeństwa modyfikuje się je w taki sposób, aby pod wpływem czynnika zapalającego jakim jest płomień lub łuk elektryczny nie podtrzymywały procesu palenia. Jednym z wysokospecjalistycznych dodatków do tworzyw sztucznych jest oferowany Roflex 65, który dzięki własnościom plastyfikującym w znaczący sposób ułatwia procesy przetwórstwa oraz poprawia właściwości reologiczne tworzywa. Stosowany jako plastyfikator, nadaje unikatowe właściwości materiałom, ponadto ułatwia przebieg procesów takich jak wytłaczanie oraz wtryskiwanie. Posiada również zdolność do uniepalniania tworzyw sztucznych, dzięki czemu materiały zawierające Roflex 65 z powodzeniem wykorzystywane są w aplikacjach wymagających ognioodporności. Plastyfikator do PVC Roflex 65 znajduje zastosowanie głównie w materiałach na bazie poli(chlorku winylu). Jest to plastyfikator na bazie arylowych estrów fosforowych. 

Plastyfikator Roflex 65 wykorzystywany jest w branżach takich jak:

• budownictwo (np. folie i plandeki budowlane, pokrycia i membrany dachowe)
• tworzywa sztuczne (granulaty PVC, produkcja kauczuku syntetycznego)
• włókiennictwo i tekstylia (np. powlekane tkaniny techniczne)
• transport (np. plandeki samochodowe, wykładziny samochodowe)
• elektrotechnika (np. otuliny kablowe, ekrany projekcyjne)

Właściwości

Nazwa chemiczna: fosforan fenylo-izopropylofenylowy
Numer CAS: 68937-41-7
Numer WE: 273-066-3
Stan skupienia: Ciecz.
Barwa: Bezbarwny lub jasnożółty.
Zapach: Bez zapachu
Gęstość: 1.15 do 1.20 g/cm³ [25°C]
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 4.92 do 5.17
Lepkość: Dynamiczna (temperatura pokojowa): 64 do 75 mPa*s

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3082

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H361fd - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność w przypadku połknięcia. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płód w przypadku połknięcia.
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów w przypadku długotrwałego lub powtarzającego się połykania.
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P281 Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P308+P313 W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P403 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top