Koagulant glinowy roztwór siarczanu glinu

Cena netto: od 158,20 zł od 158,20 zł
Cena brutto: od 194,59 zł od 194,59 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: ALS-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Siarczan glinu ALS w postaci płynnej stosowany w uzdatnianiu wody pitnej i technologicznej, oczyszczaniu ścieków komunalnych i przemysłowych. Używany również przy produkcji papieru i tektury oraz jako surowiec chemiczny w produkcji innych soli glinowych. Waga netto produktu ok. 26 kg.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Roztwór siarczanu glinu stosowany w wielu branżach jako środek chemiczny do uzdatniania wody pitnej oraz przemysłowej.
Dozowanie powinno przeprowadzać się za pomocą pomp membranowych, odpornych na korozję. Produkt powinien być stosowany bez rozcieńczania

Właściwości

Skład chemiczny:
Glin (Al 3+)................................4,2 ± 0,2 %
Al2O3.........................................7,9 ± 0,4 %
Cl-………………………….........…..……..<0,1 %
Wolny kwas (H2SO4)……………....<0 %
Żelazo (Fe tot) …………………........< 0,0007 %
Gęstość (20°C)………………….......1,32 ± 0,02 g/cm3
Lepkość (20°C)………………………..20 ± 5 mPas
pH (20°C)………………………….........2,4 ± 0,5
Temp. krystalizacji………………...-20°C

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 3264
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H290 Może powodować korozję metali.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie:
P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
Reagowanie:
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
Magazynowanie:
P406 Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję z odporną okładziną wewnętrzną

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top