Wodorotlenek Sodu granulat, Soda Kaustyczna

Cena netto: od 121,14 zł
Cena brutto: od 149,00 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 0%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: KC-K-0013

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Wodorotlenek Sodu granulat, Soda Kaustyczna granulat 25 kg, Soda kaustyczna w granulacie, NaOH to jeden z podstawowych surowców chemicznych, który znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu jak: przemysł chemiczny, włókienniczy, celulozowo-papierniczy, gumowy, farmaceutyczny również w procesach neutralizacji ścieków. Posiada właściwości myjące, dezynfekujące, odtłuszczające, uzdatniające, żrące i silnie higroskopijne. Substancja niebezpieczna, należy zachować środki ostrożności. Oferta wyłącznie dla firm.

Wodorotlenek sodu dostępny w opakowaniach:

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Wodorotlenek Sodu granulat, Soda Kaustyczna

Zastosowanie

 

 

 

 

Wodorotlenek sodu w postaci granulek, soda kaustyczna w granulacie to surowiec chemiczny o właściwościach myjących, dezynfekujących, odtłuszczających, uzdatniających, żrących i silnie higroskopijnych. Surowiec w postaci granulek stosowany jest do wyrobu mydła, szkła wodnego, produkcji celulozy oraz barwników i detergentów. Znajduje zastosowanie w udrażnianiu instalacji wodnych, sanitarnych, czyszczeniu silników i dezynfekcji. Wykorzystywany w przemyśle włókienniczym oraz do regeneracji kauczuku. W przemyśle farmaceutycznym służy między innymi do wyrobu kwasu salicylowego i polopiryny. Surowiec bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, tworzy silnie żrący ług sodowy.
 
Właściwości:
 
 • zawartość NaOH min. 99,5%
 • postać: białe granulki
 • wzór chemiczny: NaOH
 • nr CAS: 1310-73-2
 • numer WE: 215-185-5
 • należy zachować środki ostrożności
 • substancja niebezpieczna
 • oferta skierowana wyłącznie dla firm
 
Opakowanie jednostkowe, worek 25 kg zapakowany jest dodatkowo w karton i zabezpieczony folią termokurczliwą.
 
 
Czas realizacji zamówienia: 3 dni robocze. 
 
 

Właściwości

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
 
 • H290 Może powodować korozję metali.
 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

 

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
 
 • P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. 
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.  Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1823

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top